Tilskuddsmidler/Støtte til regionale nettverkssamlinger for undervisningsansatte

Støtte til regionale nettverkssamlinger for undervisningsansatte

Det gis støtte til regional aktør/arrangør der undervisningsansatte er målgruppe. Søknader behandles fortløpende.

Ulike regionale aktører (KUFO stiftslag, større fellesrådsområder, bispedømmeråd mv) som arrangerer kompetansetiltak der målgruppen er undervisningsansatte i kirken, kan søke støtte gjennom denne ordningen. Samlinger som har en tverrfaglig karakter og/eller flere samarbeidende arrangører står bak, vil bli prioritert.

Krav til tiltak/søknad:

 • Kirkelige undervisningsansatte skal være hovedmålgruppe for tiltaket.
 • Tiltaket skal være forankret på arbeidstaker og arbeidsgiversiden.
 • Tiltakets faglige innhold vil tillegges vekt i søknadsbehandlingen.
 • Ordningen innebærer primært støtte til kateketer og menighetspedagoger i kateketstillinger, da det er såkalte kateketmidler som finansierer ordningen. Budsjettet må derfor utformes slik at det fremgår tydelig hvordan de tildelte midlene anvendes for kateketer/menighetspedagoger i kateketstillinger. Dette kan utdypes med en forklarende tekst i søknaden. Ta gjerne kontakt ved utforming av søknaden, dersom du er usikker på hvordan dette kan/bør gjøres. 
 • Tilskuddet har en øvre grense på kr. 10.000 per søknad.

Søknaden må inneholde følgende:

 1. Navn og kontaktinformasjon på søker. Evnt informasjon om samarbeidspartner.
 2. Opplysninger om tiltaket, med vekt på faglig innhold. Legg gjerne ved program.
 3. Opplysninger om forventede deltakere (for eksempel yrkesgrupper, forventet antall av hvilke grupper, geografisk område e.l)
 4. Begrunnelse for hvorfor tiltaket er viktig for målgruppen
 5. Opplysninger om forankring på arbeidstaker og arbeidsgiversiden
 6. Opplysninger om tilsvarende tiltak tidligere har fått støtte fra kompetansemidlene for undervisningsansatte.
 7. Budsjett med forklaringer.

Spørsmål kan rettes til Eldbjørg Leinebø Ekre i KA, tlf 41610918 eller Harald Skarsaune i Kirkelig undervisningsforbund, tlf 952 49 934.

Søknader behandles fortløpende.

Powered by Cornerstone