Tilskuddsmidler

Tilskuddsmidler

Her finner du informasjon om utlyste tilskuddsmidler som er knyttet til KA og vår virksomhet.

 

Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog og kateket

Det gis individuelle stipend til ansatte i undervisningsstillinger, for å oppnå kvalifikasjon til menighetspedagog eller kateket.

Midlene som består av prosjektmidler fra Kirkerådet, blir forvaltet av Fagutvalg for kirkelig undervisning som er etablert av OU-styret i KA-sektoren.

Frist for studier som igangsettes høsten 2020 er 1. april.

Du søker om ett semester om gangen, og du må søke i forkant av hvert semester.

Det er også avsatt midler til regionale utdanningstiltak i regi av fellesråd og/eller bispedømmeråd. Forutsetning er at utdanningstiltakene fører frem til kvalifikasjon som menighetspedagog eller kateket.

Les mer på ouinfo.no

 

Individuelle stipend til ansatt i kateketstilling

Ordningene gjelder primært for kateket/menighetspedagog i kateketstilling

Det er ulike ordninger som alle lyses ut to ganger i året med søknadsfrister 1. april og 1. oktober. Hovedregel er å søke i forkant av at tiltaket/studiet er igangsatt (det vil som oftest si i forkant av et semester). Se hver enkelt ordning for søknadsfrist.

  1. Individuelle søknader til ulike kompetanseutviklingstiltak. For full utlysningstekst, klikk her.

  2. Stipend til 4 ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning. For full utlysningstekst, klikk her.

 

Kompetansetiltak for grupper 

  1. Støtte til kompetansetiltak for grupper, som fagdager, kurs og lignende arrangement. Målgruppen må i hovedsak være kirkelige undervisningsansatte, arrangør kan være kirkevergelag, bispedømmekontor, eksterne aktører/organisasjoner. For full utlysningstekst, klikk her.

 

Deltakelse på yrkes- og utdanningsmesser

Yrkes- og utdanningsmesser har for mange elever stor betydning for valg av yrke og utdanning og er derfor en viktig arena for rekruttering til kirkelige stillinger og utdanninger. Det arrangeres mange yrkes- og utdanningsmesser over hele landet. Fellesråd som deltar på yrkes- og utdanningsmesser kan få støtte til blant annet produksjon av materiell (roll-ups, brosjyrer mm), utstyr, leie av stand og evnt utgifter knyttet til bemanning av standen. Les mer her

 

Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket

Fellesråd som har kateket-stilling kan få dekket utgifter til rekruttering av ny person i disse stillingene. Les mer her

 

OU-midler

Midler og tiltak knyttet til det partssammensatte arbeidet med opplæring og utvikling (OU) er omtalt på ouinfo.no. Dette kan være midler til stabstur, reisestipend, nærværsstipend for barnehager, stipend til kirkemusikere, diakoner, menighetspedagoger, kateketer osv. Du kan også lese hva som skjer av opplæring og utvikling i KA-området.

Powered by Cornerstone