Universell utforming

Hensikten med universell utforming er å oppnå at produkter, kommunikasjon og omgivelser kan brukes av alle mennesker uten behov for tilpassing. Universell utforming er ikke spesialtilpasning til enkeltpersoner eller grupper, men utforming som inkluderer flest mulige mennesker uten spesialtilpassing.

 

KAs arbeid med universell utforming

Denne siden omhandler universell utforming av produkter og tjenester generelt. Dette innebærer blant annet universell utforming av konfirmasjonstiden. For universell utforming av kirkebygg, se boksen for relaterte lenker på denne siden.

Tilgjengelighet vs universell utforming

Det er viktig å skille mellom tilgjengelighet og universell utforming. Mens tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne kan oppnås gjennom spesielle løsninger, forutsetter universell utforming at hovedløsningen skal imøtekomme alle brukerbehov i et bredest mulig spekter av brukere. Dette omfatter barn, eldre, voksne, mennesker med varige og kortvarige funksjonsnedsettelser og mennesker med annen kroppsstørrelse enn den alminnelige.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten (§ 13). Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011 (§ 14)

Eksempler på områder som bør være universelt uformet

  • Fonter og farger på nettsider og papir
  • Kontormaskiner og PC'er
  • Skilting av kontor, bygninger etc.

Powered by Cornerstone