Kompetanseområder/Organisasjon og forvaltning/Sammenslåing av fellesråd – kommunereformen i Den norske kirke

Sammenslåing av fellesråd – kommunereformen i Den norske kirke

Kommunereformen fører til at det blir opprettet 47 «nye» kirkelige fellesråd fram mot 2020, mens 121 fellesråd forsvinner i sin nåværende form. Stina Hansteen Solhøy og Pål Arne Winsnes bistår KAs medlemmer i disse prosessene.

KA har opprettet en rådgivingstjeneste i forbindelse med kommunereformen og tilhørende sammenslåing av kirkelige fellesråd. Ta gjerne kontakt med en av våre medarbeidere på feltet:

Høsthilsen

KA har sendt ut en høsthilsen til alle prosjektledere og ledere av fellesnemnder, blant annet om Prosess og vurdering av rettskrav ved tilsetting av kirkeverge i nytt fellesråd og Brev om virksomhetsoverdragelse. Vi ønsker dere en fortsatt god høst!

Prosjektledersamlinger

KA har tilbud om prosjektledersamlinger for alle som jobber med sammenslåing av fellesråd. Den fjerde og foreløpige siste samlingen foregår 21.-22. mars 2019 på Gardermoen. Mange er allerede påmeldt her, men det er åpent for de som ikke har deltatt ennå til å melde seg på. Se mer info her.

Deltagere på samlingene får også tilgang til et eget digitalt arbeidsrom på Kirkebakken (Den norske kirkes intranett) med mye verktøy, erfaringsdeling og presentasjoner fra samlingene.

Rådgiving

KA tilbyr rådgiving ute i de lokale fellesrådsområdene. Rådgiving kan for eksempel være innenfor prosjektledelse, prosjektorganisering, prosjektplanlegging, økonomi, arbeidsrett, gravferdsforvaltning, kirkebygg og eiendom, medbestemmelse osv. Ta kontakt med en av oss, så vil vi bistå dere lokalt eller per telefon og e-post.

Lokale prosjektseminarer

KA tilbyr også prosjektseminarer for ansatte i nye stabsfellesskap. Slike seminar kan gjennomføres på dagtid fra 0900 – 1400. Se mer info om dette her.

Vi tilbyr også seminarer for folkevalgte i menighetsråd/fellesråd og fellesnemder. Slike seminar kan gjennomføres på ettermiddag/kveld eksempelvis fra 1800 – 2100. Mer info finner du her.

Begge disse seminarene kan skreddersys etter behov, og aktuelle tema kan være erfaringer fra andre prosjekter, organisering av prosjektet og arbeidsgrupper, hvordan bygge en felles kultur og nye samarbeidsformer, framdriftsplaner, handlingsrom, hvordan ivareta arbeidsmiljøet under omstilling, bruk av ROS-analyser, tverrfaglig samarbeid og fagutvikling.

Priser for rådgivning, foredrag og seminarvirksomhet finner du her.

Organisasjonsnummer ved sammenslåing av fellesråd

KA har bedt om en uttalelse fra Brønnøysundregistrene – Enhetsregisteret om det er prinsipielle og/eller praktiske hensyn som skulle tilsi at kirkelige fellesråd som må slå seg sammen på grunn av kommunereformen kan/bør videreføre ett av de eksisterende organisasjonsnumrene eller om de nye sammenslåtte enhetene bør få et helt nytt organisasjonsnummer fra og med 1.1.2020. Les mer her om Enhetsregisterets uttalelse og om KAs anbefaling her.

Kirkebygg i nytt fellesråd

KA arbeider nå med å utarbeide kortfattede rapporter for hver sammenslåing som viser kirkebyggenes tilstand, klimautfordringer og sikring innenfor det nye fellesrådsområdet. Data er hovedsakelig hentet fra Kirkekontroll, men for første gang sammenstilt for ny kommune.

Formålet med rapporten er å gi kirkelige fellesnemnder og prosjektledere for sammenslåingen tilgang til informasjon om kirkene i den nye kommunen. Rapporten kan også brukes som del av grunnlaget for planlegging av investeringer og vedlikeholdsbehov i årene fremover for nytt fellesråd. Rapportene er gratis og vil bli sendt ut som pdf til hver sammenslåing når de er ferdigstilte. Vi forventer at dette vil bli i løpet av sommeren 2018.

Sjekklister og kartleggingsverktøy

I en fellesrådssammenslåing er det viktig å få oversikt over hvert fellesråds virksomhet og eventuelt endre eller harmonisere ulike rutiner, regler mv. for nytt fellesråd. Som hjelp til dette arbeidet har KA laget forslag til sjekklister innenfor temaene gravferd og lønns- og arbeidsvilkår.

Sjekkliste gravferdsforvaltning (pdf)

Sjekkliste lønnsvilkår - særavtalene (word)

Sjekkliste lønns- og arbeidsvilkår (word)

Andre ressurser

KAs veileder for kirkelige fellesråd som slår seg sammen som følge av kommunesammenslåinger

Arbeidsrettslige spørsmål ved en kommunesammenslåing (rapport fra KS)

Om kommunereformen (ressursside fra regjeringen)

Offentlige anskaffelser - KAs ressurssider

KS læring Dette en en nasjonal løsning for deling av kunnskap og kompetanse for kommuner og fylkeskommuner. For fellesråd som skal slå seg sammen er det mye relevant ressursstoff tilgjengelig her under "Nye kommuner og fylkeskommuner". Portalen krever påmelding første gang, deretter skjer pålogging via elektronisk ID. Portalen er gratis og åpen for alle. 

Kartverket har utviklet en sjekkliste for kommunereformen fra 1.1.2020. Den inneholder mange nyttige tips og råd om saker det er viktig å gjøre før 1.1.2020 plassert inn i en tidsplan. Les mer her.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone