Rentekompensasjon

Rentekompensasjon for istandsetting av kirkebygg har vært en viktig statlig støtteordning for kirkebygg.

For å stimulere til økt innsats på istandsetting av kirkene ble det i 2005 iverksatt en statlig rentekompensasjonsordning hvor kulturhistorisk verdifulle kirker skulle prioriteres. Ordningen ble lukket i budsjettåret 2018, men åpnes igjen i 2019.

Ordningen fungerer slik: Kommunene kan søke om rentekompensasjon tilsvarende den summen som er investert til å sette i stand kirkebyggene, tilsvarende et lån med løpetid over 20 år, hvorav 5 år kunne være avdragsfritt. Ifølge tall fra Husbanken, har 334 kommuner (pr desember 2017) fått innvilget rentekompensasjon, og de mottar årlig midler fra statsbudsjettet inntil løpetiden går ut.


Powered by Cornerstone