Interiør og kunst og relativ luftfuktighet

De fleste kirker er utsmykket med uerstattelig kirkekunst, en kulturarv som kirken har ansvaret for å ta vare på for framtidige generasjoner. Opp gjennom tidene har det vært lite fokus på hva som er et godt bevaringsmiljø for interiør og kirkekunst. Ufornuftig oppvarming har påført interiør og kirkekunsten store skade.

Endringer i oppvarmingsmetoder

Undersøkelser gjort både av Riksantikvar og KA, har avdekket til dels store tørkeskader på bygningene, interiøret og kunstgjenstandene inne i kirkene på grunn av høy temperatur og lav relativ fuktighet. Erfaringsmessig skjedde dette da man gikk over til elektrisk oppvarming og klarte å holde hele kirkerommet varmt over lengre tid. Etter dette ble konserveringstilstanden for kirkekunst, veggdekor og interiør, særlig malte gjenstander, betydelig forverret og førte til store skader. Disse skadene er svært kostnadskrevende å utbedre, dersom det i det hele tatt lar seg gjøre. Der det er avdekket fuktskader i himling, kan det oftest identifiseres som et resultat av dårlig vedlikehold av tak, dvs. taklekkasje. De to materialtypene som i størst grad påvirkes av inneklimaet er tre og tekstiler.
 

Tregjenstander

Tre er et på mange måter enestående materiale. Det forener styrke med lav vekt samtidig som det er lett å bearbeide. Dets egenskaper endres lite selv over svært lange tidsrom. Det er lite påvirkelig for skiftende temperaturer, mens det uansett alder vil reagere på fuktigheten i luften. Er luftfuktigheten høy, absorberer treet mer vann og utvider seg, mens det vil trekke seg sammen når fuktigheten synker. Vi sier at det er et «hygroskopisk» materiale. Hvor store bevegelser det blir, avhenger bl.a. av treslag. Porøse lette treslag som furu og gran beveger seg mer enn tyngre og massive som eik og
mahogni. Bevegelsen i treet går hovedsakelig på tvers av vekstretningen, mens det knapt vil være noen endringer i lengderetningen.

Interiør og kunst og relativ luftfuktighet

 


Overflatebehandling av treverk med maling, lakk eller olje vil i varierende grad forsinke påvirkningen på materialet av endringer i luftfuktighet, men kan ikke eliminere den. Over tid vil virkningen være den samme. Endring i trematerialer skjer relativt sakte både ved uttørking og oppfukting. Korte perioder med brukstemperatur og lav luftfuktighet påvirker dette i liten grad. Det er vanlig å regne en RF på 40-50 % som ideelt for oppbevaring av tregjenstander. Av hensyn til de mange musikkinstrumenter som er helt eller delvis av tre, er luftfuktigheten i moderne bygg for musikkformål, som f.eks. Norges musikkhøgskole og Oslo konserthus, kontinuerlig regulert gjennom ventilasjonen til 45 (+- 5) % RF.


Tekstiler

Også kirketekstiler vil kunne ta skade av dårlig inneklima. Dersom RF over tid blir liggende på 70 % eller mer øker risikoen for at kirketekstiler blir rammet av muggangrep. Ved høy RF er det også gode betingelser for skadeinsekter på tekstilene. Blir RF over tid liggende på 30 % eller mindre, øker faren for uttørking av materialet, som lett vil bli mer sprøtt og sårbart. Dette øker risikoen for at kirketekstilene får varige skader selv ved forsiktig bruk. Ved oppheng av kunstgjenstander på yttervegg, bør det være en luftspalte på ca. 2 cm mellom veggen og gjenstanden. Dette er for å unngå at det dannes kondens på den overflaten av gjenstanden som vender mot ytterveggen.
 


Powered by Cornerstone