Orgel

Dronningen blant instrumenter kalles dette instrumentet som, stort eller lite, finnes i nesten alle norske kirker - og dermed i alle lokalsamfunn. Pipeorgelet er et av de eldste musikkinstrumentene vi kjenner og kan spores tilbake til antikkens Hellas (ca. 250 f.Kr). Noen av musikkhistoriens største og viktigste verker, er skrevet for orgel.

Orgelet støtter opp om menighetens salmesang og utdyper preget på gudstjenesten og de kirkelige handlingene – dåp, bryllup og begravelser. Les mer om orgelet og orgelets historie her https://snl.no/orgel

Å sikre menigheten et tjenlig orgel

Det er de kirkelige fellesrådene som har ansvaret for at orgel i norske kirker er på stell. Organisten ogkantoren er de kirkemusikalske fagpersonene med bl.a. annet ansvar som utøvere på kirkeorglene, men også som ansvarlige for det daglige vedlikeholdet av instrumentene.
Som interesseorganisasjon har KA som mål å sikre de kirkelige fellesrådene tilgang til kompetanse i forbindelse med orgelanskaffelse og -reparasjoner. 

Orgelkonsulenter

Orgelkonsulentene har lenge vært sentrale i rådgivning knyttet til orgelspørsmål, og slik bør det fortsatt være. Men også denne tjenesten må være kvalitetssikret, og opprettelsen av Norsk orgelkonsulentforening i 2007 var et viktig tiltak i så måte. Foreningens formål er å bidra til faglig oppdatering av etablerte orgelkonsulenter, men skolering og nyrekruttering står også sentralt på agendaen. foreningens hjemmesider: http://www.orgelkonsulent.no/

Informasjon om orgler

KA har gitt ut et veiledningshefte, "Klang og kvalitet", som belyser de fleste sider knyttet til investeringer i forbindelse med anskaffelse av orgel. Heftet tar også for seg grunnleggende emner om vedlikehold av orgler. Heftet er enkelt å slå opp i, og vil kunne være nyttig for både menighetsråd og fellesråd – og selvsagt, orgelkomiteer som skal lede arbeidet ved ev. nyanskaffelser.


Powered by Cornerstone