Åpning av grav og flytting av gravlagt

Følgende tekst ble sendt ut som brev til kirkelige fellesråd og kommuner med forvaltningsansvar for gravferd 23. februar 2017

Flere har kontaktet KA og Norsk forening for gravplasskultur (NFG) på bakgrunn av oppslag i avisa Vårt Land mandag 6. februar 2017 vedrørende flytting av grav. Bakgrunnen for saken er behandling av klagesak i Borg bispedømmeråd i oktober 2016, etter at et kirkelig fellesråd ikke godkjente søknad om åpning av grav flytting av gravlagt. Bispedømmerådet omgjorde fellesrådets vedtak, og det ble dermed gitt tillatelse til at levninger kan graves opp, om lag ett år etter gravlegging, og flyttes fra gravplassen til ny gravlegging i utlandet.

Vedtaket i Borg bispedømmeråd har skapt usikkerhet om gjeldende strenge forvaltnings­praksis, og om vedtaket gir rom for en mindre restriktiv praksis når det gjelder flytting av gravlagte. Vi erfarer at det ikke er uvanlig at etterlatte henvender seg til gravplass­forvaltningene med spørsmål om flytting av gravlagt. Hensynet til gravfreden og en meget streng forvaltnings­praksis har imidlertid bidratt til at behandlede saker er svært begrenset. Både de kirkelige fellesrådene og bispedømmerådene har så langt KA kjenner til videreført departementets føringer om en restriktiv praksis. De siste 20 år kjenner vi ikke til eksempler på at levninger såpass lenge etter gravlegging har blitt flyttet og gravlagt på en annen gravplass.

Gravferdslovens § 7 setter som vilkår at det skal foreligger sterke grunner for at det kan gis tillatelse til flytting av en avdødes legeme. I omtalen av bestemmelsen om flytting i rundskriv F-037-01 er det understreket at flytting av gravlagte kun er aktuelt når det foreligger sterke grunner. Som eksempel på sterke grunner nevner lovforarbeidene at avdøde er lagt i feil grav eller at gravplassen skal omreguleres. At gravens plassering innebærer en urimelig belastning for de etterlatte vil også kunne begrunne flytting. Departementets praksis i klagesaker har stilt strenge krav der det sistnevnte har vært anført som begrunnelse. I nevnte rundskriv sies det bl.a. at flytting av kiste er lite aktuelt i praksis, blant annet fordi man også må ta hensyn til de tilsattes arbeidsforhold. Departementet sier videre at «Tidsaspektet vil her være av stor betydning. Tillatelse til flytting av kiste har bare vært gitt helt unntaksvis og i helt særegne tilfeller.»

KA og NFG vil legge vekt på følgende:

  • Leder i Borg bispedømmeråd, Karin-Elin Berg, har til avisa Vårt Land lagt vekt på at denne saken var så spesiell at den ikke skal gi presedens for en mindre restriktiv forvaltningspraksis. Hun understreker at de fremdeles vil ha en restriktiv holdning.
  • Flytting og transport av gravlagte medfører særlige arbeidsmiljøproblemer for de involverte. I en uttalelse fra 1999, vedrærende plastgraver, uttalte Direktoratet for arbeidstilsynet følgende: «Vi er kommet frem til at det normalt vil være brudd på arbeidsmiljølovens § 12 nr. 1 og § 8 nr. 1 d i tilfeller hvor arbeidstakere kommer i kontakt med delvis nedbrutte lik, eller det foreligger fare for det.» Disse hensynene vil være kritiske selv om arbeidet utføres av andre enn de som er tilsatt på den aktuelle gravplassen.
  • En streng forvaltningspraksis på dette området har bl.a. sin bakgrunn i de etiske hensynene som vi finner i tradisjonen om gravfred. Hensynet til den avdødes verdighet tilsier at gravfreden fortsatt skal tillegges avgjørende vekt.
  • Kulturdepartementet har overfor KA understreket at verken denne saken eller andre forhold gir grunnlag for en mindre restriktiv forvaltningspraksis når det gjelder flytting av avdødes legeme.

KA og NFG legger derfor til grunn at dagens strenge forvaltningspraksis, når det gjelder flytting av gravlagt, skal videreføres.

Med vennlig hilsen

Inghild Hareide Hansen                                                                     Øystein Dahle
leder                                                                                                direktør
                                                                                                       Avd. for kirke og samfunn


Powered by Cornerstone