Når private firma ønsker å tilby gravstell på fellesrådets gravplass

Mange fellesråd får henvendelser fra firmaer som ønsker å tilby gravstell på de lokale gravplassene.

Slike søknader må fellesrådet i utgangspunktet innvilge, men det bør settes vilkår for tillatelsen. Det sentrale er at det ikke settes vilkår som er strengere enn det fellesrådet setter for egen virksomhet. Hensikten med å sette vilkår er todelt:

1. Legge retningslinjer som sikrer ivaretakelse av Gravferdsforskriftens §1 (Gravplassen skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart tilsier).

2. Gjøre det mulig å holde en forsvarlig og saklig kontroll med mulighet for å inndra tillatelsen ved mislighold.

Eksempler på vilkår om momenter til et svar på søknad kan være:

  • Utføring av arbeid kun i ordinær arbeidstid
  • Ikke søppeltømming i publikumskasser (dersom dette er rimelig med tanke på volum)
  • Ikke legge bånd på publikumsutstyr
  • Regulering av motorisert ferdsel på gravplass
  • Uniformert personell/biler/hengere etc: Forvaltningens ansatte og andre skal kunne se hvem den som utfører arbeid representerer.  
  • Krav til høvelig fremferd på gravplassen.
  • Krav om å ikke utføre arbeid i nærheten av gravfølge. Eventuelt pålegge å ta kontakt med gravplasskontoret i forkant av hvert besøk for å få oversikt over dagens hendelser.  
  • Godkjennelsen bør ha en tidsbegrensning med beskrevet krav om når og hvordan eventuell forlengelse kan bli gitt. Det er formålstjenlig å ikke gi tillatelse for for lang tid av gangen. 

Powered by Cornerstone