Lederrekruttering

KA anbefaler å bruke ekstern rådgiver ved rekruttering av øverste leder.

Ledere er ansatte med de samme grunnleggende rettigheter og plikter som andre medarbeidere. Samtidig skal ledere opptre på vegne av virksomheten som arbeidsgiver overfor øvrige ansatte, og de skal ivareta driften i samsvar med vedtatte mål og planer. Derfor må virksomheten ha en spesiell oppmerksomhet mot slike rekrutteringer, og legge stor vekt på kompetanse og egnethet.

For øverste leder gjelder dette i særlig grad. Det må være et godt tillitsforhold mellom styre/råd og daglig leder for at samspillet skal fungere godt.

Det er utfordrende for et råd/styre å gjennomføre rekruttering av øverste leder på egen hånd. Bildet av en ønsket lederprofil vil erfaringsmessig ofte bli preget av forgjengeren på godt og vondt, og medlemmene i rådet/styret kan i begrenset omfang kjenne til de daglige lederutfordringer som knytter seg til den aktuelle stilling.  

KA tilrår derfor at rådet vurderer å knytte til seg ekstern rådgiver ved rekruttering av øverste leder, både for å være sparringpartner ved utarbeidelse av utlysingstekst med krav til kompetanse/egenskaper, og eventuelt til å lede intervju av søkere og formulere forslag til innstilling.

Ved spørsmål om bistand til lederrekruttering, henviser KA til konsulentselskapet Amrop Delphi, som i mer enn 30 år har jobbet med topplederrekruttering, ledergruppevurderinger og styresammensetning.


Powered by Cornerstone