HMS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på arbeidsplassenes interne arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø og trygghet for ansatte. Tilrettelegging for HMS skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, og sikre de ansatte et sunt arbeidsmiljø.

 

Internkontrollforskriften

Alle virksomheter skal arbeide systematisk med HMS. I henhold til forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127, Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) plikter den som er ansvarlig for virksomheten å sørge for systematisk oppfølging av krav fastsatt i ulike lover som f eks:
• Arbeidsmiljøloven
• Brann- og eksplosjonsvernloven
• Forurensningsloven
• El-tilsynsloven
• Produktkontrolloven
Jf. forskriftens §5, skal internkontrollen tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å oppfylle krav i eller medhold av helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.
Det kreves at alle virksomheter skal ha systematisk aktivitet på flere områder, deriblant kartlegging av arbeidsmiljøet, risikovurdering, mål- og handlingsplaner, samt iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. Systemet skal systematisk overvåkes og gjennomgås. Forskriften krever bred medvirkning fra arbeidstakerne både ved innføring av systemet og i det daglige HMS-arbeidet.
KA jobber i disse dager sammen med Infortjenester med å utarbeide forslag til en HMS-håndbok til bruk i fellesråd lokalt. Arbeidet er planlagt ferdig vinteren 2016.

 

 


Powered by Cornerstone