FORK - Forum for restverdiredning av kunst og kulturminner

Samarbeidsforum som arbeider for økt bevissthet og kompetanse rundt krisehåndtering rundt kulturminner, slik at verdifulle kunst- og kulturhistoriske verdier ikke går tapt ved en krise.

 

FORK - Forum for restverdiredning av kunst og kulturminnerRVR tjenestens redningsbil i aksjon

 

KA er representert i FORK sammen med Riksantikvaren, Kulturrådet, Kunst i offentlige rom (KORO), Nordisk Konservator Forbund – Norge (NKF-N), Riksarkivet og Finans Norge, som finansierer restverditjenesten (RVR) i Norge. Hver organisasjon stiller med én representant. Sammen besitter representantene verdifull kunnskap om kulturminner i Norge, fra små gjenstander til store bygg, i både privat og offentlig eie.

Målet til FORK
FORK skal bidra til bevaring av nasjonale, regionale og lokale kunst og kulturhistoriske verdier ved krisehendelser.

For å oppnå dette målet må kompetansen og bevisstheten rundt krisehåndtering for kulturminner økes, både hos redningsvesen, forsikringsselskaper og hos eierne selv. FORK skal ha en koordinerende og initierende funksjon på nasjonalt nivå, der endringene skal skje på regionalt og lokalt nivå. Forumet vil bidra med kunnskap og nettverksbygging. Det skal fremme viktigheten av en strategisk og bevisst tilnærming til feltet, og jobbe for at de nødvendige støttefunksjonene er på plass i alle deler av landet. FORK ønsker blant annet å synliggjøre konservatoren som profesjon og styrke dens rolle i en krisesituasjon.

Dette ønsker FORK å oppnå gjennom å arrangere seminarer, kurs og møter for eiere av kulturminner.

Konkrete tiltak vil være å:

  • fremme regionalt samarbeid mellom ulike institusjoner som forvalter kunst og kulturhistoriske verdier og det lokale brannvesen.
  • avdekke mangler og behov i dagens rutiner og tjenester gjennom å innhente informasjon fra eiere som har erfart kriser. 
  • definere kompetansebehov hos forsikringsselskaper, forvaltere og redningstjeneste.
  • oppdatere RVR’s kontaktliste for konserveringskompetanse i hele landet. 
  • undersøke muligheten for å arrangere felles praktiske kurs for redningstjeneste, konservatorer og forvaltere av kulturminner.
Powered by Cornerstone