Eierskap til kirkelige eiendommer

Soknet skal være eier av kirkebygg og gravplasser. Dersom hjemmelen står oppført på kommunen, Opplysningsvesenets fond eller privatperson er soknet selv ansvarlig for å rydde opp i dette.

 


Soknet er eier

Soknet skal være eier av kirkebygg og gravplasser. Dette følger av trossamfunnsloven § 15 og gravplassloven § 1. Dersom hjemmelen står oppført på kommunen, Opplysningsvesenets fond eller privatperson er soknet selv ansvarlig for å rydde opp i dette.

Kirkelig fellesråd som forvalter

Det er kirkelig fellesråd som i hovedsak forvalter kirkelig eiendom, og som opptrer på vegne av soknet, jf. kirkeordningen § 17 og § 20. 

Kommunen oppført som eier

Der eiendommen eies av kommunen, overføres eiendommen vederlagsfritt fra kommunen, og det betales et tinglysningsgebyr. Det betales også kun et tinglysningsgebyr om overføringen dreier seg om overdragelser av flere eiendommer i en og samme avtale. Det skal imidlertid ikke betales dokumentavgift til kommunen.

Privatperson oppført som eier

Der hjemmel til kirkens eiendommer ligger på en privatperson, må det skilles mellom tilfellet at det er dokumentasjon på et salg til kirken, og der det ikke er det. Er det dokumentasjon på salg, så skal hjemmelen, der dokumentasjonen viser at kun hjemmelen står igjen, overføres til og tinglyses på soknet. Det må da betales tinglysningsgebyr. Der det ikke er dokumentasjon på salg, må man avholde møte med grunneier med sikte på å få skjøtet til eiendommen.

Oppføring i grunnboka

Det er soknet som rettssubjekt som eier kirkebygg og gravplass. Soknet har to organer som opptrer på vegne av seg i ulike forhold, henholdsvis menighetsråd og fellesråd. Da kirkeloven trådte i kraft i 1997 var utgangspunktet at hjemmel til kirkebygg og gravplass skulle føres på kirkelig fellesråd. Denne praksisen ble endret for en del år tilbake, slik at nå føres hjemmel på soknet, men med samme organisasjonsnummer som menighetsrådet. Den endrete praksis har ført til enkelte praktiske utfordringer siden det ikke er samsvar mellom den som står oppført som eier og den som forvalter eiendommen. For eiendommer som overføres nå vil derfor kirke fellesråd ikke stå som hjemmelshaver. 

Slå opp og få utskrift fra grunnboka på nett

Gjennom KAs kartapp for eiendomsvisning  kan man søke opp til kirker og gravplasser, og se eiendomsgrensene fra matrikkelen (gule grenselinjer). Ved å klikke på hver eiendomsteig, får du opp en informasjonsside med informasjon fra matrikkelen, og oppslag mot Kartverkets tjeneste SeEiendom, hvor man kan be om utskrift fra grunnboka. Tilgang krever innlogging med bank-id. Utskriften kommer som en nedlastning av en tekstfil, som åpnes fra mappen "nedlastninger". 

 

Eierskap til kirkelige eiendommer

 

 

Powered by Cornerstone