Eierskap til kirkelige eiendommer

Soknet skal være eier av kirkebygg og kirkegårder. I mange sokn står imidlertid hjemmelen på kommunen, Opplysningsvesenets fond eller en privatperson. Soknet må selv sørge for å rydde opp i uklare og feilaktige hjemmelsforhold.

 


Kontaktperson i KA innen eiendomsjuss: Bente Vangdal Espenes, tlf. 23 08 14 41, mob. 924 48 395

Soknet er eier

Soknet skal være eier av kirkebygg og kirkegårder. Dette følger av kirkelovens § 17. I mange sokn står imidlertid hjemmelen på kommunen, Opplysningsvesenets fond (Ovf) eller en privatperson. Soknet må selv sørge for å rydde opp i uklare og feilaktige hjemmelsforhold.

Kirkelig fellesråd som forvalter

Det er kirkelig fellesråd som i hovedsak forvalter kirkelig eiendom, og som opptrer på vegne av soknet,  jf. kirkelovens § 17, 3. punkt og § 18 samt gravferdsloven § 1 siste ledd. Der hjemmelen til eiendommen feilaktig står på Ovf, så har det imidlertid blitt gjennomført et samarbeidsprosjekt mellom Ovf og KA;  "Prosjekt kirkegrunn". Her har Ovf sendt ut brev med avtaler om vederlagsfri overføring av kirkegrunn til det aktuelle kirkelige fellesråd. Fellesrådet betaler administrasjonsvederlag til Ovf. I tillegg må man betale tinglysningsgebyr og enkelte ganger fradelingsgebyr til kommunen.

Kommunen oppført som eier

Der eiendommen eies av kommunen, overføres eiendommen vederlagsfritt fra kommunen, og det betales et tinglysningsgebyr. Det betales også kun et tinglysningsgebyr om overføringen dreier seg om overdragelser av flere eiendommer i en og samme avtale. Det skal imidlertid ikke betales dokumentavgift til kommunen.

Privatperson oppført som eier

Der  hjemmel til kirkens eiendommer ligger på en privatperson, må det skilles mellom tilfellet at det er dokumentasjon på et salg til kirken, og der det ikke er det. Er det dokumentasjon på salg, så skal  hjemmelen,  der dokumentasjonen viser at kun hjemmelen som står igjen, skal hjemmel på kirken besørges tinglyst. Det må da betales tinglysningsgebyr. Der det ikke er dokumentasjon på salg, må man avholde møte med grunneier med sikte på å få skjøtet til eiendommen.

Powered by Cornerstone