2019-01-09

Verktøy for tilstandsanalyse

KA har utviklet et verktøy for gjennomføring av periodisk tilstandsanalyse av kirkebygg. Som et ledd i profesjonaliseringen av kirkebyggforvaltningen skal verktøyet forenkle prosessen, gi fellesrådene en oversikt over kirkebyggets tilstand og samtidig gi et kostnadsestimat over kirkenes vedlikeholdsbehov de neste fem årene.

Dersom man skal gjennomføre en tilstandsanalyse selv, er det excelfilen "Tilstandsanalyse sjekkliste" som er den ressursen man primært bør sette seg inn i. Her finnes en oversikt over alle sjekkpunkter med definisjon av tilstandsgraden for alle de ulike bygningsdelene.

Dersom man skal gjøre innkjøp av tjenester vil man trenge flere ressurser, og verktøyet inneholder følgende deler (last ned dokumentene i margen til høyre):

  1. En veileder for fellesrådet som forklarer gjennomføring av tilstandsanalyse etter NS3424.
  2. Et konkurransegrunnlag for innhenting av teknisk fagrådgiver, inkludert silingsmatrise for vurdering av innkommende tilbud.
  3. En veileder for fagrådgiver med førende anvisninger, vedlegg 3 i konkurransegrunnlaget.
  4. En sjekkliste for gjennomføring av analysen, vedlegg 2 i konkurransegrunnlaget.
  5. En registreringsmodul i kirkebyggdatabasen (KBDB), inkludert en veileder for registrering i KBDB som fellesrådet sender fagrådgiver etter tildeling.
  6. Rådgiver utarbeider en tilstandsrapport inkludert kostnadsestimat for de neste fem år. Rådgiver registrerer og arkiverer analyseresultater inkl. foto og kostnadsestimat i KBDB og sender samtidig fellesrådet dette på e-post.

Ta kontakt med KA på e-post hvis du har spørsmål eller innspill til verktøyet.

Powered by Cornerstone