2020-11-04

Tilskuddsordninger for kirkebygg

Stortinget har for 2022 bevilget 20 mill. kroner til istandsetting og utredning av middelalderkirker i stein. Forrige utlysning ble publisert 27.01.2022, og Riksantikvaren har gjort vedtak om hvilke kirker som får tilskudd.

Midlene for denne søknadsrunden gjelder middelalderkirker i stein og man kunne søke om forprosjekt for utbedring av mur eller istandsetting av klimaskallet. Klimaskall-tilskuddene kan også omfatte tilstandsanalyse (nivå 2 eller 3). Les utlysningen og oversikten over de som har fått tilskudd på Riksantikvarens nettsider.  

 

Filmer om arbeider på middelalderkirker i stein

I forbindelse med tilskuddsordningene anbefaler vi at man ser filmene under. Disse gir et godt fundament for arbeid med denne problematikken. Se også veilederen "Forprosjekt for istandsetting av middelalderkirker i stein" (under relaterte dokumenter).

Disse ble utarbeidet i forbindelse med et webinar om istandsetting og vedlikehold av steinkirker i 2021. 

Det ble laget tre filmer til webinaret som kan sees her: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluttrapportering til Riksantikvaren

Det som skal inngå i sluttrapporteringen er beskrevet i tilsagnsbrevet som hver enkelt forvaltning mottar individuelt. 
Fra Riksantikvarens beskrivelse av sluttrapportering:

Rapporten skal klart vise hvordan tiltaket er gjennomført. Rapporten skal inneholde:

  • Beskrivelse av det som er utført
  • Foto tatt før og etter de utførte tiltakene
  • Regnskap med oversikt over mottatte faktura
  • Termofotografirapport
  • Samsvarserklæring

Regnskapet skal inneholde opplysninger om samlet finansiering spesifisert på:

  • Tilskuddet fra Riksantikvaren (kapittel 882 post 61)
  • Tilskudd fra kommune eller fylkeskommune
  • Annen finansiering (spesifisert)
  • Egeninnsats/egen finansiering

Powered by Cornerstone