Nye tilskuddsordninger for kirkebygg

Som et ledd i bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg har Stortinget i 2020 bevilget 52 mill. kroner til sikring over Barne- og familiedepartementets budsjett. Søknadsfrist: 21. desember 2020.

Departementet har bedt Riksantikvaren forvalte ordningen. Utvalget av kirker er gjort i samråd med BFD, KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) og KR (Kirkerådet). Denne høsten er det mulig å søke på to ulike tilskuddsordninger.

  1. utskiftning av elektrisk hovedfordeling/sikringsskap og rørovner i kulturhistorisk viktige kirkebygg. 
  2. klimaskallsikring av kulturhistorisk viktige kirkebygg 

EL-tilskudd

Invitasjonen gjelder søknad om utskiftning av elektrisk hovedfordeling/sikringsskap og rørovner. Ved denne ordningen kan alle automatisk fredete og automatisk listeførte kirker søke, dvs. alle kirker eldre enn 1850. 

Kirkeeier kan søke på ett av følgende tre alternativer: 

  1. Utskifting av elektriske hovedfordeling og sikringsskap støttes med 60 % av kostnadene og inntil 150 000 kr pr kirke. 
  2. Utskifting av rørovner støttes med inntil 60% av kostnadene og inntil 300 000 kr pr kirke. 
  3. Begge tiltakene. Da vil tilskuddet maksimalt være på inntil 450 000 kr pr kirke, men også her inntil 60 % av kostnadene. 

Krav til prosjekt 
Det kan søkes om økonomisk støtte til utskifting av elektriske hovedfordeling og sikringsskap og alternativt også til utskifting av eldre rørovner i kirker. Ved utskifting av sikringsskap vil det anbefales å installere lysbuevern, som en ekstra sikkerhet mot brann. Det skal leveres foto av sikringsskap/fordelingstavler ved søknaden og lastes opp aktuelle dokumenter som vedlegg. Dette gjøres etter at søknaden er fylt ut, men før den sendes inn. 

Istandsetting av klimaskall

Invitasjonen gjelder søknad om klimaskalltiltak. Utvalgte kirker er middelalderkirker i stein og kirker oppført i perioden 1700-1850. Gjennom KAs Kirkekontroll 2017 ble det klart at tårn, yttertak og yttervegger er blant de delene av kirkebyggene som kommer dårligst ut i tilstandsundersøkelsen. Det er disse delene av kirkebygget som er mest værutsatt, og mangelfullt vedlikehold av kirkens klimaskall vil ofte gi omfattende og kostbare følgeskader på bærende konstruksjoner og andre deler av bygget. Kirkekontrollen viser også at middelalderkirkene i stein og 1700- tallskirkene har en alvorlig svak tilstand for ytterveggene, og derfor velger vi å la disse kirkene få søke om midler i denne omgang. I tillegg vil vi la kirkene som er oppført i perioden 1800-1850 få søke, i og med at de ikke har vært omfattet av en egen tilskuddsrunde tidligere. Riksantikvaren vil bidra med tilskudd på inntil 60% av kostnadene, oppad begrenset til 900.000 kr. Riksantikvaren gir ikke tilskudd på mindre enn 300.000 kr. 

Det kan søkes om tilskudd til istandsetting av kirkens klimaskall, tilskudd til forundersøkelser/tilstandsrapporter og mindre tiltak som ledd i planlegging av en større restaurering av middelalderkirkers murverk. Det gis ikke tilskudd til vanlig vedlikehold. 

Gjennomføring 

Kirkeeier søker om tilskudd gjennom KAs kirkebyggdatabase kirkebyggdatabasen.no. Søknadsskjemaet ligger under "Registrering" og er tilgjengelig fra og med fredag 30. oktober. 

Søknaden må fylles ut og sendes inn innen mandag 21. desember 2020. 

Riksantikvaren prioriterer blant de innsendte søknadene og fatter vedtak om tilskudd. 

Dersom det er mange søknader kan det bety at noen kirker ikke får tilskudd, selv om kriteriene er innfridd. Riksantikvaren tar sikte på å gi svar på søknadene innen 1. februar 2021. D. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Riksantikvaren skal ha sluttrapport og utbetalingsanmodning innen 31.10.2021. Dette innebærer at tiltakene må være gjennomført til da. Ved oversittelse av fristen vil tilskuddet falle bort. 

Kontaktinformasjon: Terje de Groot (seniorrådgiver Riksantikvaren): terje.degroot@ra.no
 

Powered by Cornerstone