Tilskuddsordninger for kirkebygg

Stortinget har i 2021 bevilget 59,3 mill. kroner til sikring av kulturhistorisk viktige kirkebygg. I den siste utlysningsrunden kunne man søke om utskifting av elektriske anlegg og istandsetting av klimaskall. I tillegg var det mulig å søke om opptil 300.000 kr i forprosjektmidler.

I forbindelse med tilskuddsordning for vernede kirker i mur, ble det holdt et webinar om istandsetting og vedlikehold av steinkirker. Det ble laget tre filmer til webinaret som kan sees her: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om tilskuddordningene:

Midlene deles ut av Riksantikvaren. Søknadsprosessen går som vanlig gjennom Kirkebyggdatabasen. Tiltak man kan få tilskudd til i denne runden er:

 • Istandsetting av klimaskall (steinkirker fra middelalderen)
 • Forprosjekt slokkeanlegg (steinkirker fra middelalderen)
 • Forprosjekt utbedring av murverk (steinkirker fra middelalderen) 
 • Utskifting av elektrisk anlegg (kirkebygg fra 1850 og eldre)

Søknadsfristen er 21.5.2021. Merk at frist for ferdigstillelse er 31.10.2022.

Skjemaene ligger i Kirkebyggdatabasen og finnes under "Registrering" på hvert bygg. Merk hvilke grupper av bygninger som kvalifiserer for å søke på de ulike typene midler. Se utlysningsbrev fra Riksantikvaren for el-anlegg og istandsetting/forprosjektmidler.  

 

Veileder for gjennomføring av el-tiltak

KA har utarbeidet en veileder som kan lastes ned her. Se også maler for rapporteringsskjemaer etc under "Relaterte dokumenter".

Sjekkliste med hovedpunkter:
Ved utskifting av eldre rørovner/varmekilder i kor og kirkeskip

 • Det er viktig å sikre tilstrekkelig samlet kapasitet for oppnå effektiv brukstilpasset oppvarming spesielt i kirkerommet (se veileder kap. 3.1.2)
 • Valg av aktuelle ny elektriske varmekilder i kor og kirkeskip (se veileder kap. 5.2.1 og 5.2.2)
 • Hensiktsmessig inndeling i elektriske varmekurser og varmesoner etter bruk og aktivitet (se veileder kap. 5.2.3)
 • Utskifting av eldre elektrisk kabelnett ved utskifting til nye varmekilder – basert på faglige vurderinger av utførende lokale installatør (se veileder kap. 5.1)

Sjekkliste med hovedpunkter:
Ved utskifting av eldre elektriske tavler

 • Nye elektriske tavler må dimensjoneres for å dekke eksisterende elektriske kurser og eventuelle nye funksjoner og behov - i den forbindelse økt kapasitet for å oppnå effektiv brukstilpasset oppvarming (se veileder kap. 4)
 • Tilrettelegge for hensiktsmessig inndeling i nye elektriske kurser og varmesoner (se veileder kap. 5.2.3)
 • Nye elektriske tavler må inneholde utstyr og komponenter som tilfredsstiller gjelde forskriftskrav (kap. 4)
 • Plassering av nye elektriske tavler bør i utgangspunktet plasseres på samme sted som før ellers trengs det godkjenning av annet sted for plassering av biskop/RA (se veileder kap. 4)
 • Husk at nye tavler skal ha automatsikringer med lysbuevern.  

 

Sluttrapportering til Riksantikvaren

Det som skal inngå i sluttrapporteringen er beskrevet i tilsagnsbrevet som hver enkelt forvaltning mottar individuelt. 

Fra Riksantikvarens beskrivelse av sluttrapportering:

Rapporten skal klart vise hvordan tiltaket er gjennomført. Rapporten skal inneholde:

 • Beskrivelse av det som er utført
 • Foto tatt før og etter de utførte tiltakene
 • Regnskap med oversikt over mottatte faktura
 • Termofotografirapport
 • Samsvarserklæring

Regnskapet skal inneholde opplysninger om samlet finansiering spesifisert på:

 • Tilskuddet fra Riksantikvaren (kapittel 882 post 61)
 • Tilskudd fra kommune eller fylkeskommune
 • Annen finansiering (spesifisert)
 • Egeninnsats/egen finansiering

 

Powered by Cornerstone