Tilskuddsordninger for kirkebygg

Stortinget bevilget i 2020 52 mill. kroner til sikring av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Søknadsfristen gikk ut 21.12, og Riksantikvaren behandler søknadene.

Man kunne søke på to ulike tilskuddsordninger i denne søknadsrunden:

 1. utskiftning av elektrisk hovedfordeling/sikringsskap og rørovner i kulturhistorisk viktige kirkebygg. 
 2. klimaskallsikring av kulturhistorisk viktige kirkebygg 

KA har utarbeidet en veileder for de som skal gjennomføre el-tiltak. 

 

Sjekkliste med hovedpunkter fra veilederen

Ved utskifting av eldre rørovner/varmekilder i kor og kirkeskip

 • Det er viktig å sikre tilstrekkelig samlet kapasitet for oppnå effektiv brukstilpasset oppvarming spesielt i kirkerommet (se veileder kap. 3.1.2)
 • Valg av aktuelle ny elektriske varmekilder i kor og kirkeskip (se veileder kap. 5.2.1 og 5.2.2)
 • Hensiktsmessig inndeling i elektriske varmekurser og varmesoner etter bruk og aktivitet (se veileder kap. 5.2.3)
 • Utskifting av eldre elektrisk kabelnett ved utskifting til nye varmekilder – basert på faglige vurderinger av utførende lokale installatør (se veileder kap. 5.1)

 

Ved utskifting av eldre elektriske tavler

 • Nye elektriske tavler må dimensjoneres for å dekke eksisterende elektriske kurser og eventuelle nye funksjoner og behov - i den forbindelse økt kapasitet for å oppnå effektiv brukstilpasset oppvarming (se veileder kap. 4)
 • Tilrettelegge for hensiktsmessig inndeling i nye elektriske kurser og varmesoner (se veileder kap. 5.2.3)
 • Nye elektriske tavler må inneholde utstyr og komponenter som tilfredsstiller gjelde forskriftskrav (kap. 4)
 • Plassering av nye elektriske tavler bør i utgangspunktet plasseres på samme sted som før ellers trengs det godkjenning av annet sted for plassering av biskop/RA (se veileder kap. 4)
 • Husk at nye tavler skal ha automatsikringer med lysbuevern.  

 

Sluttrapportering til Riksantikvaren

Det som skal inngå i sluttrapporteringen er beskrevet i tilsagnsbrevet som hver enkelt forvaltning mottar individuelt. 

Fra Riksantikvarens beskrivelse av sluttrapportering:

Rapporten skal klart vise hvordan tiltaket er gjennomført. Rapporten skal inneholde:

 • Beskrivelse av det som er utført
 • Foto tatt før og etter de utførte tiltakene
 • Regnskap med oversikt over mottatte faktura
 • Termofotografirapport
 • Samsvarserklæring

Regnskapet skal inneholde opplysninger om samlet finansiering spesifisert på:

 • Tilskuddet fra Riksantikvaren (kapittel 882 post 61)
 • Tilskudd fra kommune eller fylkeskommune
 • Annen finansiering (spesifisert)
 • Egeninnsats/egen finansiering

 

Powered by Cornerstone