Digitale gravplasskart (SOSI gravplass)

Gravplassforskriftens avsnitt om digitale gravplasskart trådte i kraft 1.1.2019. Dette innebærer at man ved utvidelse og endringer av gravplasser skal få laget digitale gravplasskart. Standarden for disse er angitt i nasjonal standard for digitale gravplasskart, SOSI gravplass. Viktige dokumenter er:

  • Produktspesifikasjon gravplass (dokument som brukes ved bestilling av gravplasskart, som angir hvilke elementer som minimum må inkluderes)
  • Tegneregler (som angir hvordan grafiske elementer i kartet skal utformes)

Oppdatert og forenklet versjon av produktspesifikasjonen ble godkjent av Kartverket i mars 2021, og er tilgjengelig på geonorge.no og sosigravplass.no.

Ikraftsettelse av forskriftskravet betyr at det skal utarbeides digitale gravkart ut fra SOSI-standarden ved all planlegging av nyanlegg og utvidelse av gravplass. Ved vesentlig endring av gravplass vil det også være et krav om å benytte standarden i forbindelse med produksjon av nye gravkart. Dette er et krav som byggherrer fra 2019 må legge inn i kravspesifikasjonen til prosjekterende firma. Dokumentene «SOSI gravplass produktspesifikasjon» og «SOSI gravplass tegneregler» er utformet for å fungere som vedlegg til kravspesifikasjonen.

KA forutsetter at fagsystemenes kartmoduler håndterer SOSI-standarden, slik at man kan benytte digitale gravkart i fagsystemet via pc eller håndholdte enheter ute på gravplassen.

At Produktspesifikasjonen for SOSI-gravplass nå er godkjent av Kartverket, bør bety et taktskifte i arbeidet med digitalisering av de gravkartene som i dag finnes i papirformat. En felles standard åpner for muligheten til å få gravkartene inn i Statens kartverks databaser som en del av det offentlige kartgrunnlaget.

KA har bygget ut Kirkebyggdatabasens eiendomsregister til også å omfatte alle gravplassene i Norge. Gravplassregisteret omfatte alle gravplasser, uansett kommunal eller kirkelig forvaltning, og vil utgjøre referansen for en nasjonal kartdatabase hos Kartverket.

Du kan lese mer om SOSI gravplass og laste ned de relevante dokumentene her.

Rundskrivet fra Kulturdepartementet (14. november 2018)

Powered by Cornerstone