2020-06-19

Saksbehandling gravplass

Lokal gravplassmyndighet, kommune eller kirkelig fellesråd, er ansvarlig for saksbehandling på gravplassområdet i medhold av gravplassloven, gravplassforskriften og lokale gravplassvedtekter.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er klageorgan og godkjenningsorgan for saker som har vært til behandling hos lokal gravplassmyndighet. 

Kirkelig fellesråds myndighet i medhold av gravplassforskriften kan delegeres til kirkeverge jfr. gl-§ 38. Gravplassloven har ikke tilsvarende hjemmel om delegasjon, men delegert myndighet etter gravplassloven er gjerne lagt til fellesrådets delegasjonsreglement.

Rollen som lokal gravplassmyndighet er offentlig forvaltning og underlagt regelverket i forvaltningsloven, offentlighetsloven, samt GDPR-forordningen.

Powered by Cornerstone