2015-04-21

Forvaltning og forskjellige bestemmelser

Gravplassmyndiheten (fellesrådet) er i medhold av gravplassloven(gl) § 3 tillagt ansvar for lokal gravplassmyndighet. Dette er normalordningen i Norge. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er klage- og godkjenningsorgan.
Dersom det bare er ett sokn i kommunen, er menighetsrådet tillagt det ansvar og myndighet som i gravferdsloven er lagt til kirkelig fellesråd (gl § 23,1. ledd).

Etter søknad fra kommunen til statsforvalteren i Vestfold og Telemark, kan lokal gravplassmyndighet med statsforvalterens godkjennelse overføres fra kirkelig fellesråd til kommunen. Pr 2021 har fem kommuner totalansvar for lokal gravplassforvaltning.

Å være lokal gravplassmyndighet er en viktig del av fellesrådets oppgaveportefølje. 
Gravplassmyndigheten fastsetter vedtektene for gravplasser. Vedtektene skal godkjennes av statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon, navnet minnelund og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.

Fellesrådet skal sikre at virksomheten har tilstrekkelig oppmerksomhet på tjenestekvalitet, sikkerhet og kvalifisert drift av gravplassene.

Det er også gravplassmyndighetens oppgave å utrede behov for tilstrekkelig gravplassareal hvor en tar hensyn til at det til enhver tid er ledige graver for  minst 3 prosent av kommunens befolkning. 

Mesteparten av saksbehandling og løpende oppgaveløsning skjer administrativt. Fellesrådet må sikre at beslutninger av prinsipiell karakter ikke blir tatt uten at det foreligger klare politiske retningslinjer og vedtak i rådet. Fellesrådet må derfor holdes godt orientert om arbeidsoppgavene knyttet til gravplassområdet og legge gjennomarbeidede rammebetingelser for virksomheten. Det anbefales at det utarbeides en gravplassmelding hvor blant annet en synliggjør area- og investeringsbehov på kort og lang sikt. Gravmeldingen bør rulleres parallelt med kommuneplanen.

Finansiering av gravplassforvaltningen

I gl § 3, 2. ledd heter det: "Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra soknet. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd."

I tillegg er normalt festeavgift og andre gravplassrelaterte avgifter øremerket for gravplassområdet. Mange gravplassforvaltninger har også inntekter ved å utføre gravstell.

Lokale vedtekter og avgifter 

Gravplassmyndigheten fastsetter vedtekter for gravplasser. Vedtektene skal godkjennes av statsforvalteren i Vestfold og Telemark. (gl § 21, 1. ledd).
Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon, navnet minnelund og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet (gl § 21, 2. ledd).

Avgiftsnivå

Tallene under er hentet fra KAs gravplassundersøkelse.

Festeavgift

I 2018 var gjennomsnittlig festeavgift for en kistegrav kr 180,- per år. Høyeste oppgitt festevgift per år var kr 615,-. Fem prosent av forvaltningene oppgav at de ikke hadde festeavgift. 

Kremasjonsavgift

I samme undersøkelse oppga 24,9 prosent av respondentene at fellesrådet/kommunen dekker hele eller deler av kremasjonsavgiften for kommunens innbyggere.

Gjennomsnittlig kremasjonsavgift for de som må betale var kr 4.656 kroner.

Gravplassmyndigheten er underlagt forvaltnings- og offentlighetslovens bestemmelser.
Videre er gravplassmyndigheten underlagt GDPR-forordningens regelverk.
 

Powered by Cornerstone