2022-06-16

Introduksjon til rollen som gravplassforvalter

Som gravplassmyndighet utfører kirkelig fellesråd en oppgave på vegne av det offentlige – til alle innbyggere i kommunen. Saksbehandlingen er underlagt offentligrettslige regler.

Gravplassloven slår fast at det som hovedregel er kirkelig fellesråd i kommunen som er offentlig gravplassmyndighet (§ 3). Dersom det bare er ett sokn i kommunen, er menighetsrådet tillagt det ansvar og myndighet som i gravferdsloven er lagt til kirkelig fellesråd (§ 23,1. ledd).

Alle innbyggere skal likebehandles

Oppgaven som gravplassmyndighet er tydelig skilt fra rollen som trossamfunn. Gravplassmyndigheten utøves på vegne av det offentlige, og alle innbyggere skal likebehandles. Den delen av det kommunale tilskuddet til Den norske kirke som brukes til gravplassdrift, utløser heller ikke tilskudd til de andre tros- og livssynssamfunnene.

Fellesrådet skal sikre at virksomheten har tilstrekkelig oppmerksomhet på tjenestekvalitet, sikkerhet og kvalifisert drift av gravplassene.

Lovregulering

I rollen som gravplassmyndighet er fellesrådet gjennom gravplassloven underlagt offentligrettslige regler om taushetsplikt (forvaltningsloven) og arkivering (arkivloven), samt offentlighetsloven og GDPR-forordningens regelverk.

Saksbehandling og klagebehandling

Mesteparten av saksbehandling og løpende oppgaveløsning skjer administrativt. Fellesrådet må sikre at beslutninger av prinsipiell karakter ikke blir tatt uten at det foreligger klare politiske retningslinjer og vedtak i rådet. Fellesrådet må derfor holdes godt orientert om arbeidsoppgavene knyttet til gravplassområdet og legge gjennomarbeidede rammebetingelser for virksomheten.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er klage- og godkjenningsorgan.

Finansiering av gravplassforvaltningen

I gravplasslovens § 3, 2. ledd heter det: «Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra soknet. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd.»

I tillegg er normalt festeavgift og andre gravplassrelaterte avgifter øremerket for gravplassområdet. Mange gravplassforvaltninger har også inntekter ved å utføre gravstell.

Lokale vedtekter og avgifter 

Gravplassmyndigheten fastsetter vedtekter for gravplasser. Vedtektene skal godkjennes av statsforvalteren i Vestfold og Telemark. (gl § 21, 1. ledd).

Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon, navnet minnelund og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet (gl § 21, 2. ledd).

Areal- og investeringsbehov

Det er gravplassmyndighetens oppgave å utrede behov for tilstrekkelig gravplassareal hvor en tar hensyn til at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 prosent av kommunens befolkning.

Vi anbefaler å det utarbeide en gravplassmelding som annet en synliggjør areal- og investeringsbehov på kort og lang sikt. Gravmeldingen bør rulleres parallelt med kommuneplanen.

Avgiftsnivå

Tall fra KAs gravplassundersøkelse:

Festeavgift: I 2018 var gjennomsnittlig festeavgift for en kistegrav kr 180,- per år. Høyeste oppgitt festeavgift per år var 615 kroner. 5 prosent av forvaltningene oppgav at de ikke hadde festeavgift. 

Kremasjonsavgift: I samme undersøkelse oppga 24,9 prosent av respondentene at fellesrådet/kommunen dekker hele eller deler av kremasjonsavgiften for kommunens innbyggere. Gjennomsnittlig kremasjonsavgift for de som må betale var kr 4.656 kroner.

Kommunal overtakelse av gravplassansvaret

Etter søknad fra kommunen til statsforvalteren i Vestfold og Telemark, kan lokal gravplassmyndighet med statsforvalterens godkjennelse overføres fra kirkelig fellesråd til kommunen, selv om kirkelig fellesråd motsetter seg dette.

Per 2021 har fem kommuner totalansvar for lokal gravplassforvaltning. Alle disse har overført ansvaret til kommunen på eget initiativ.

Gravplasser og krematorier

I Norge er det det per 2021 registrert 2.146 offentlige gravplasser og 26 krematorier hvorav ett (Arendal krematorium) ikke er i drift.

Rådgiving

Spesialrådgiver Carsten Furuseth er KAs ressursperson på gravplassfeltet. Han har jobbet i KA side høsten 2021 og har 24 års erfaring som kirkeverge. Du kan lese mer om ham her. Carsten Furuseth treffer du på e-post eller tlf. 489 99 904.

Powered by Cornerstone