Omtale av gravplassforvaltningen og fellesrådet som gravplassmyndighet

Det er viktig å synliggjøre at fellesrådet opptrer som gravplassmyndighet på vegne av alle innbyggere og ikke som trossamfunn.

Gravplassloven gir lokal gravplassmyndighet (kirkelig fellesråd eller kommunen) ansvar som gravferdsmyndighet for alle som gravlegges i kommunen, uavhengig av tros- og livssynstilhørighet. Denne offentlige oppgaven stiller særlige krav til at gravplassmyndighet sikrer et likeverdig og godt tilbud til alle innbyggerne i kommunen.

Det offentlige tjenestetilbudet som fellesrådet yter er klart lovregulert, og fellesrådet har et særlig ansvar for at det er god og offentlig tilgjengelig informasjon om tilbud, ordninger og lover på området. Virksomhetens hjemmesider er blitt en av de viktigste arenaene for informasjon, brukerkontakt og samfunnskontakt. 

Informasjon og veiledningsansvar
Ifølge forvaltningslovens §11 har forvaltningsorganene en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sine interesser på best mulig måte. For å ivareta denne veiledningsplikten må fellesrådet være seg bevisst på hvilken informasjon som er nødvendig og hvordan informasjonen kommuniseres ut. Vi vil her se spesielt på informasjon om det offentlige gravplasstilbudet på fellesrådenes hjemmesider, da slik nettinformasjon er blitt en av de viktigste kanalene for offentlig informasjon.

Primærmålgruppen for fellesrådets informasjon er kommunens innbyggere. Videre er hjemmesiden en viktig informasjonskilde for bl.a. firmaer, tros- og livssynssamfunn og offentlige virksomheter som vil kunne ha behov for informasjon om gravferd, kremasjon og gravplass. 

Vi har følgende råd og innspill for fellesrådenes omtale av gravferd, kremasjon og gravplass på hjemmesidene til kirkelig fellesråd:
                
1. Synliggjøre rollen som lokalgravplassmyndighet som en selvstendig forvaltningsoppgave
Fellesrådets offentlige gravplassansvar skiller seg ut fra den kirkelige virksomheten for øvrig: Området har en egen lovgivning (gravplassloven mv) med en egen fanebestemmelse: Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.

Det kirkelige fellesrådet har derfor to roller: Både et kirkelig organ som driver sin virksomhet i medhold av trossamfunnsloven i trossamfunnet Den norske kirke og et organ som driver den offentlige gravplassforvaltning for alle innbyggerne. Dette bør også bli tydelig på kirkens nettsider.

KA anbefaler at omtalen av gravplassforvaltningen og tjenestene på denne sektoren er samlet og gis en selvstendig plassering i forhold til den kirkelige virksomheten for øvrig på hjemmesidene. Omtalen av dette området på den lokale kirkes hjemmesider vil være en måte å vise at en skjelner mellom fellesrådets to roller. Under fanen Gravferd på kirken.no er dette skillet gjort ved at det under overskriften «Informasjon om gravlegging, kremasjon, gravplasser og gravminner» gis en egen omtale av det allmenne gravferdstilbudet som omfatter alle innbyggere. De tekstene som er brukt her kan brukes og videreutvikles av alle fellesråd i utvikling av egne hjemmesider. 

Fellesrådets ansvar som lokal gravplassmyndighet i medhold av gravplassloven omfatter ikke gravferdsseremonier. Kirkelig gravferdsseremoni i en kirke er en del av tilbudet som er knyttet til trossamfunnet Den norske kirke, og her opptrer kirkelig fellesråd som et kirkelig organ for sine medlemmer. Det kirkelige tilbudet i tilknytning til et dødsfall bør derfor omtales i tilknytning til omtale av den kirkelige virksomhet for øvrig. På kirken.no er dette lagt under overskriften «Gravferd i kirken» der det gis en beskrivelse av det kirkelige tilbud som gis medlemmer i Den norske kirke og andre som eventuelt vil ha en kirkelig gravferdsseremoni.

Det vil likevel være naturlig at det på området for gravplassforvaltning også gis en kort omtale om tilbudet om kirkelig gravferdsseremoni kirken, men da sammen med tilsvarende informasjon om de mest brukte seremoniene som tilbys av andre tros- og livssynssamfunn. Her kan det gjerne legges lenker til de ulike tros- og livssynssamfunnenes hjemmesider om gravferdsseremonier. For informasjon om Den norske kirkes tilbud kan det f.eks. lenkes til omtalen på Den norske kirkes hjemmesider supplert med lokal kontaktinformasjon.  

2. Omtale av lokalt gravplassforvaltning på kommunens hjemmesider
Selv om fellesrådet har et totalansvar for både forvaltning og drift av gravplassene, så anbefaler vi at kommunens hjemmesider gir informasjon om det offentlige gravplasstilbudet i kommunen. Her bør det informeres om fellesrådets rolle og ansvar for gravplassforvaltningen for alle innbyggere, med mulighet til å lenke videre til fellesrådets informasjon om det offentlige gravplasstilbudet som gis i kommunen. 

Under kommunenes informasjon om gravplassforvaltning kan det også gis en omtale av festeavgift, kremasjonsavgift og priser for bruk av gravkapell da dette er avgifter som fastsettes av kommunen. Her kan det også informeres om kommunens rolle i forhold til gravplasslovens (gfl) § 9, Hvem sørger for gravferden.

Gfl § 9 nevner tre forhold hvor kommunen vil kunne ha en rolle knyttet til gravferd:

 • Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen.
 • Den som sørger for gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.
 • Dersom ingen sørger for gravferd, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. 

Kommunens rolle som ansvarlig for å finansiere drift og vedlikehold av gravplassene kan omtales. Dersom fellesrådet har en tjenesteavtale med kommunen om drift av gravplassene, kan kommunens hjemmesider også gi relevant informasjon om drift, inklusive kontaktinformasjon.

3. Informasjon om det offentlige gravplasstilbudet, fellesrådets tjenester som gravplassmyndighet 
Fellesrådene bør på deres hjemmesider informere både om de generelle reglene og ordningene som finnes på gravplassområdet, og om de lokale ordninger og rammer som finnes i egen kommune. Eksempler på temaer som bør omtales på fellesrådets hjemmesider er:

 1. Det offentlige tilbudet om gratis gravlegging på gravplassen og fri grav (§ 6 i gfl). 
 2. Fellesrådets rolle som lokal gravferdsmyndighet og ansvarlig for drift og vedlikehold av gravplassene.
 3. Kontaktinformasjon og åpningstider for gravplassmyndigheten. 
 4. Mulighet for gravlegging utenfor kommunen.
 5. Omtale av alternativene kistegravlegging, urnegravlegging (§ 10 i gfl) og askespredning (§ 20 i gfl). Omtale av gravminner, eventuelt tilbud om anonym grav, navnet minnelund mv.
 6. Informasjon om kremasjon, kremasjonsavgift, urnenedsettelse mv.
 7. Informasjon om lokale rutiner og ordninger, frister, klageadgang mv.
 8. Hvem som sørger for gravferden (§ 9 i gfl), feste av grav, og festers rettigheter og plikter (§§ 14-19 i gfl), fredningstid for grav (§8 i gfl)
 9. Frister for gravlegging (§ 12 i gfl).
 10. Omtale av ulike gravplassrealterte avgifter og betaling for tjenester i kommunen.
 11. Tilbud om tilrettelagte graver og eventuelle andre tilbud for ulike gravskikker. 
 12. Gravplassvedtektene (Lokale vedtekter) .
 13. Lenke til gravplassloven og forskrift til gravplassloven.
 14. Aktuelt. Nyheter og informasjon om f.eks endringer på gravplassene.
 15. NAV sin støtteordning i forbindelse med gravferd

4. Omtale av gravplassene i kommunen og kontaktinformasjon for spørsmål om gravlegging og de ulike gravplassene
Hjemmesiden bør omtale de ulike gravplassene som finnes i kommunen, inkl. kart og/eller veibeskrivelse. Hvis det er begrensninger, spesielle kulturminner eller andre lokale forhold knyttet til den enkelte gravplass så bør dette også omtales.  Det kan her også gis omtale av gravkapeller og andre egnede lokaler for gravferdsseremonier. 

5. Skjemaer 
Eksempler på skjemaer som kan omtales (med tilhørende lenker):

6. Informasjon om kommende gravferdsseremonier i kommunen
Mange fellesråd gir god informasjon om kommende gravferdsseremonier som vil foregå i kirker eller i andre seremonilokaler. Hvis fellesrådet kun har informasjon om seremonier som skjer i regi av Den norske kirke, så bør denne informasjonen gis på den delen som hjemmesiden som omtaler Den norske kirkes tilbud for øvrig.
 
7. Omtale av eventuelle andre tilbud fra fellesrådets side, f.eks. gravstell
Hvis det er flere aktører som tilbyr gravstell i kommunen så bør dette omtales.

KA vil arbeide mer med å utvikling av ressursmateriell, maler mv for omtale av gravferd, kremasjon og gravplass på fellesrådenes hjemmesider. Vi vil også bidra til å videreutvikle omtalen av gravferd på kirken.no. Vi setter derfor pris på alle innspill og forslag på dette området.

Powered by Cornerstone