Veiledere og rapporter om gravplassvirksomhet

Egnet jord til kistegraver (NIBIO, 2022)
Prosjektet har som mål å finne sammenhenger mellom god nedbrytning av kiste med innhold og ulike jordegenskaper. I denne rapporten sammenstilles resultater fra kistegravskartlegging og feltarbeid, som omfatter to datasett. Resultatene fra feltobservasjoner, jordprøveanalyser og statistiske undersøkelser danner grunnlaget for oppdaterte anbefalinger og konklusjoner.

Veileder for gjenbruk av kistegraver (KA, 2021)
I denne veilederen tar vi opp HMS-utfordringer for tilsatte i møte med dagens praksis for gjenbruk av kistegraver. Vår målsetting er å bidra til å gjøre gode beslutninger innenfor gjeldende lovverk, etikk og hensyn til de gravplassansatte.

Når er det greit å gjenbruke en kistegrav? (KA, 2020) 
Rapporten utarbeidet på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, basert på en spørreundersøkelse i 227 kommuner, og dybdeintervju med ti gravplassmyndigheter hvor man har utfordringer med gjenbruk av kistegraver. 

Naturmangfold på gravplassen (KA, Gravplassrådgiver, Kirkerådet 2020)
Veileder om naturmangfold på gravplassen utarbeidet i et samarbeidprosjekt mellom Gravplassrådgiver, KA Arbeidsgiver for kirkelige virksomheter og Kirkerådet. 

Bårerom – kapasitet, funksjon og ansvar (KA 2020)
Rapport utarbeidet av KA, med et særlig fokus på båreromkapasitet og bårerommenes funksjonalitet. Korona-pandemien har aktualisert oppmerksomheten på bårerom og relasjonen mellom kommune og kirkelig gravplassmyndighet vedrørende ansvar for beredskap og tilstrekkelig kapasitet. 

Gravplassundersøkelsen 2018 (KA, 2018) 
Undersøkelsen er utarbeidet på grunnlag av en omfattende spørreundersøkelse KA gjennomførte våren 2018. Temaer i undersøkelsen er personalressurser ved gravplassene og krematoriene, og konsekvenser av endringer i gravplassloven knyttet til innvielse av ny gravplass, særskilt tilrettelagte graver for å imøtekomme religiøse- og livssynsmessige minoriteter og økt brukermedvirkning. Undersøkelsen adresserer også kostnadsutviklingen på feltet, som festeavgift, kremasjonsavgift, kostnader ved utenbygds gravlegging og opparbeiding av nye gravplasser.

Nedbrytingsforhold på gravplasser (NIBIO 2020)
Rapporten gir et teoretisk grunnlag for prosjektet «Egnet jord til kistegraver», og har som mål å finne sammenhenger mellom god nedbrytning av kiste med innhold, og ulike jordtyper. 

Veileder for geoteknisk vurdering ved anleggelse av gravplass (NIBIO 2022)
Veilederen omhandler kravet om gjennomføring av en geoteknisk vurdering av jordbunn i forbindelse med opparbeidelse av nye gravplasser. Utarbeidet av NIBIO i forbindelse med prosjektet «Egnet jord til kistegraver». (Oppdatert versjon november 2022)

Veileder om HMS-rutiner for å hindre smitte av Covid-19 ved arbeid på gravplasser og ved krematorier
HMS-rutiner mot koronasmitte for ansatte ved gravplasser og krematorier.

Veileder om gravlegging uten kiste
Utarbeidet av KA etter endring i gravplassforskriften i 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone