Gravplasser i kart

KA har arbeidet for å plassere gravplassene i kart, og viser kartdataene i ulike webapper. En av disse er laget for at lokal gravplassmyndighet kan vise gravplasser i kart på egne nettsider. I tillegg finnes en app med eiendomsdata, og en med reguleringsplandata og kommuneplaner.

http://gravplasskart.publikum.ka.no (for publikum)

http://gravplasskart.ka.no (for forvaltere)

http://eiendom.reguleringsplaner.ka.no (for forvaltere)

 

Publikumsvisning fra egne nettsider

I publikumsappen vises gravplassene med kommunegrensene. Bakgrunnskartet er fra Open Streetmap og inneholder holdeplasser for kollektivtransport og avmerking av parkeringsplasser. 

Kortadresse til appen er http://gravplasskart.publikum.ka.no

Gravplasser i kart

Funksjoner i kartetappene:

  • (1) informasjon om kartappen
  • (2) Tegneverktøy for å legge inn markeringer som kan brukes som illustrasjon (ta skjermbilde)
  • (3) Bytte bakgrunnskart (landskap, flyfoto etc)
  • (4) Delingsverktøy
  • (5) Bokmerkefunksjon
  • Søkefelt: søk på gravplass, kirke, stedsnavn, kommunenavn
  • Oppe i høyre hjørne: Slå på og av ulike kartlag, og kartforklaring av hvert lag.

Fremgangsmåte for å vise kart over egne gravplasser på gravplassmyndighetens hjemmeside:

Zoom til ønsket utsnitt på kartet som viser gravplassene og kommunenavnet.

Bruk delingsverktøyet (4) til å lage en lenke til det valgte utsnittet. 

Gravplasser i kart

 

Bruk koden som kommer under «Embed this app in a website» - gul markering - for å bygge inn kartet i nettsiden. Størrelsen kan justeres under «Embed options».

Fremgangsmåte for å lage liste over gravplassene med oppslag i kart for hver gravplass

Dette kan gjøres i tillegg til, eller i stedet for et innebygget oversiktskart.

Zoom til ønsket utsnitt på kartet som viser en enkelt gravplass. Trykk på delings-verktøyet (4), og bruk koden som fremkommer under «Share a link to this app» (se ill. over). Eksempel på kode for liste over gravplasser:

 

Eksempel på link til enkeltgravplass: Stensgård gravplass https://arcg.is/1vrub4

Eksempel på link til oversiktskart: Gravplasser i Nord-Odal kommune https://arcg.is/1511GD

Se gravferdsmyndigheten i Tromsøs nettsider hvor gravplasskartet er tatt i bruk.

 

Gravplasser, kirkebygg og eiendomsinformasjon

Vi har laget en egen webapp som er beregnet for bruk av forvalterne selv, og her er det mer eiendomsdata bygget inn. Oppslag mot grunnbok kan gjøres ved å klikke på de ulike eienommene (gule grenser). Kortadresse: http://gravplasskart.ka.no. Denne appen inneholder også kulturminner fra Askeladden (f.eks. middelaldergrunn på gravplass), disse må skrus på i lagvelgeren oppe til høyre for å vises. 

Gravplasser, reguleringsplaner og kommuneplaner

I tillegg finnes det en egen app hvor vi har kombinert data om kommuneplaner og reguleringsplaner fra geonorge.no med gravplass- og bygningsdata fra Kirkebyggdatabasen. 
Kortadresse:  http://eiendom.reguleringsplaner.ka.no.  Merk at denne inneholder vedtatte planer, og ikke planforslag. 
 

Korrigeringer og innspill

Kartene inneholder gravplasser som er i drift, men også nedlagte gravplasser der det er stående gravminner. I noen tilfeller er også flater for gamle gravplasser uten gravminner også avmerket. En del private gravplasser/gravsteder er registrert, og det samme med trossamfunnsgravplasser. Disse vil bli lagt inn på grunnlag av oversikter fra Helge Klingberg og Norsk forening for gravplasskultur.

Tilbakemeldinger og korrigeringer kan sendes på epost til gravplassdatabasen@ka.no.

Bygninger på gravplassen er også plassert i kartet der vi har posisjon på disse. Send gjerne melding der det mangler eller er feil på angivelse av bygninger, enten det er gravkapell, kapeller eller andre typer bygninger. 

Powered by Cornerstone