2019-09-02

Gravplassene legges til Kirkebyggdatabasen

Alle gravplassene legges til i Kirkebyggdatabasen fra den 3.9.2019, både de som forvaltes av fellesrådene og de som forvaltes av kommunene. Databasen gir systematisert informasjon tilgjengelig om alle gravplassene og grunnlag for etablering av et nasjonalt opplegg for lagring og forvaltning av digitale gravkart. 

Under finner du spørsmål og svar om dette temaet. Er det noe du ikke finner svar på, så send mail til gravplassdatabasen@ka.no. Hvis svaret er av interesse for andre brukere, blir det lagt inn her.

 

Hva skal jeg gjøre som ansvarlig for gravplassforvaltning?

Det er viktig å identifisere alle gravplassene i din kommune og sjekke at disse ligger under korrekt eiendom. Gravplasser som ligger ved en kirke skal ligge under samme eiendom som kirka, og gravplasser som ligger separat skal være definert som egen eiendom. Det også er viktig å komplettere dersom det mangler en gravplass. Se sjekklisten under for mulige ulike feil, og hvordan disse skal håndteres. 

 

Hva bør vi legge til av data?

  • Gateadresse
  • Eier (dersom eier ikke ligger i nedtrekkslista, så meld fra til gravplassdatabasen@ka.no)
  • Juridisk status 
  • For gravplasser hvor data ikke er eksportert fra fagsystemene Ecclesia eller Gravlund, må feltet "Gravplass nr" fylles inn.
  • Hele feltet "Om gravplassen" og "historikk" med bl.a. feltet "etablert år" er åpent og fylles inn av de som kjenner gravplassen.
  • Til slutt er det et notatfelt som kan brukes for å notere inn historikk eller andre forhold.
  • Kartkoordinatene vil bli lagt inn av KA.
  • Dersom man har et godt bilde av gravplassen, kan det lastes inn under vedlegg, og markeres med "hovedbilde", så vil gravplassen fremkomme med foto i systemet i f.eks. søkeresultater.
  • Hvis man har papirtegninger som er skannet, så kan disse lastes inn under tegninger. Her kan man også legge mer avanserte filer som CAD-filer eller SOSI-filer, inntil vi får et avklart system for hvor digitale gravkart skal arkiveres og forvaltes.

 

Er det noen tidsfrist for når tilleggsinformasjon må være lagt inn?

Nei - tilleggsdataene om tilgjengelighet, tilrettelegging etc er der primært for forvalterens eget behov for oversikt og dokumentasjon. Selve sjekken og korrigeringen av eventuelle feil i importen, er det fint å få korrigert innen  utgangen av september.  Gravplass-søket vil fungere godt først når tilleggsinformasjon er lagt inn. 

 

Hva er lagt inn fra før?

Det som er importert, er gravplassens navn, nummer, hvem som er forvalter, og hvilken kommune den ligger. Gravplassene er koplet inn mot rett kommune og forvalter, ut fra det som har fremkommet i eksportdata fra fagsystemene Ecclesia og Gravlund. 

 

Gravplass-ansvarlig hos oss har ikke tilgang til databasen, hvordan ordner vi det?

Kirkevergen har superbrukertilgang og kan gå inn og opprette nye brukere. Dette gjøres under "Fellesråd" - "Brukere". Kommunale gravplassforvaltere vil få tilsendt brukernavn og passord til databasen, og får da sine superbrukere. 

 

Hvorfor skal gravplassene inn i en kirkebyggdatabase?

Kirkebyggdatabasen er idag Den norske kirkes eiendomssystem, og har allerede oversikt over eiendommer som er i kirkelig eie. Ved å kople til gravplassene i den samme eiendomsdatabasen, som er etablert etter initiativ fra og finansiert av departementet, får forvalterne nå ett system hvor alle eiendomselementene finnes. Databasen vil muligens skifte navn etter hvert, men foreløpig heter den Kirkebyggdatabasen.

 

Er gravplassdatabasen et separat database?

Gravplassene er teknisk integrert i resten av Kirkebyggdatabasen, hvor både bygninger og gravplasser finnes under eiendomsnivået. Gravplassene får sitt eget søk, hvor kun gravplasser fremkommer. Gravplass-søket vil ligge sammen med bygningssøk, inventarsøk og orgelsøk under søkeknappen oppe i høyre hjørne.

I de eksterne automatiske tjenestene (APIene) som databasen tilbyr, vil gravplassdatabasen fremkomme som et separat register. Dette vil kunne benyttes inn i ulike sammenhenger hvor data skal knyttes sammen, f.eks. hos Statens Kartverk.

 

Er det kun gravplasser som forvaltes av Den norske kirke som skal ligge i databasen?

Nei, samtlige gravplasser vil ligge i databasen, uavhengig om de er forvaltet av et kirkelig fellesråd, en kommune eller andre aktører.

 

Jeg får ikke treff når jeg søker på juridisk status, etablert år etc. Hvorfor?

Søket vil fungere som det skal når informasjon på disse feltene er fylt inn lokalt. Jo flere gravplasser som blir gjennomgått og oppdatert lokalt, jo flere søketreff vil vi få.

 

Vi har nedlagte gravplasser i kommunen. Skal disse legges inn?

Ja, alle gravplasser bør registreres inn, slik at oversikten blir komplett. I feltet "status" kan du markere om gravplassen er i bruk eller ikke. Kolerakirkegårder er eksempler på gravplasser som bør registreres i tillegg til de som allerede ligger inne. 

 

Hva er formålet med gravplassdatabasen?

Gravplassdatabasen utgjør den første nasjonale oversikten over gravplasser, med en unik nasjonal id for hver gravplass. Formålet er å skape et komplett eiendomsdatabasen for gravplassforvaltningene (fellesråd og kommuner), og å dekke behovet hos bispedømmeråd/fylkesmann, gravplassrådgiver, KA, Riksantikvaren, departementet og andre sentrale aktører for oversiktsdata og statistikk. Videre vil gravplassdatabasen legge til rette for nasjonal arkivering og forvaltning av digitale gravkart.

 

Hva er nasjonal gravplass-id?

Nasjonale gravplass-id er en unik id som identifiserer hver enkelt gravplass. Denne er definert i SOSI-standarden for gravplass, og består av kommunenummer og gravplassens nummer. I tillegg kommer en register-id, som vil være uforanderlig og unik. Til sammen vil disse identifikatorene fungere som gravplassenes "personnummer", slik at overføring og kobling av data i ulike sammenhenger, herunder et mulig nasjonalt opplegg for arkivering og forvaltning av digitale gravkart, skal bli korrekt. 

 

Vi hadde allerede registrert noen gravplasser som "bygninger" eller "eiendommer". Kan vi flytte bilder og data til rett plass?

Tekstinformasjonen må manuelt føres over til den nye gravplassen. Hvis det er lagt inn mange foto, kan disse kopieres over i modulen "alle vedlegg", som ligger øverst til høyre. Gå i kapittelet "Vedlegg og bilder > Flytte og kopiere bilder og vedlegg" i hjelpesystemet i databasen for å få beskrivelse av hvordan dette gjøres.

 

Bør eiendommen endre navn slik at man ser at den inneholder både kirke og gravplass?

Bygg/gravplassansvarlig lokalt avgjør selv om navnet på eiendommen skal endres slik at det reflekteres at det er både kirke og gravplass under eiendommen. Vi minner om at en fortsatt skal bruke ordet kirkegård/gravlund som særnavn på etablerte gravplasser hvor disse begrepene benyttes.

 

Gravplassen ligger på feil plass, hva gjør jeg?

Gi beskjed til oss på gravplassdatabasen@ka.no om feil i eiendomsstrukturen.

 

Gravplassen ligger i feil kommune. Hva gjør jeg?

Meld fra til gravplassdatabasen@ka.no

 

Gravplassen ligger med feil eier. Hva gjør jeg?

Dette kan du rette selv ved å gå på valg, rediger gravplass. Dersom gravplassen består av parseller med ulike eiere, må dette registreres ved at man legger inn parsellene som separate grunneiendommer under eiendom. Disse registreres da med den eieren som står registrert på hver enkelt parsell i grunnboka. 

 

Gravplassen har feil navn. Hva gjør jeg?

Navnet kan du rette selv ved å gå på valg, rediger gravplass. 

 

Vi mangler en gravplass. Hva gjør jeg?

Nye gravplasser kan legges til selv. Dette gjøres fra eiendomsnivået, under "valg", "registrer ny gravplass". Det kan imidlertid hende at gravplassen ligger i systemet, men med feil forvalter. Dersom en gravplass som er i drift ikke dukker opp på rett sted, kan det være fint å få sjekket om den ligger med feil forvalter. Ta da kontakt på epost. 

 

Eg er nynorskbrukar. Finst gravplass-databasen på nynorsk?

Kirkebyggdatabasen finnes på begge målformer, og det samme gjelder gravplassene. Dersom du ser dårlig nynorsk-bruk, så meld fra. 

 

Kommunen vår skal slås sammen. Må vi endre kommuneplassering og forvalter ved nyttår?

Nei, dette vil bli ivaretatt av KA. Det er imidlertid viktig å kontrollere i januar at alt ligger med korrekt kommune og forvalter, spesielt der kommuner blir delt opp og havner i ulike nye kommuner. 

 

Har gravplassdatabasen en FDV-funksjon?

Kirkebyggdatabasen har ikke noen full FDV-funksjon (forvaltning, drift og vedlikehold), men det finnes funksjonalitet for å registrere vedlikeholdhistorikk. Historikken (vedlikeholdsloggen) kan knyttes til hver enkelt gravplass, på samme måte som til en enkelt bygning eller en enkeltgjenstand.

 

Kan jeg registrere utstyret på gravplassen noe sted i databasen?

Inventarmodulen har sitt gamle navn, men kan inneholde både inventar og utstyr. Det finnes egne kategorier for utendørsutstyr.

 

Har gravplassdatabasen noe med digitale gravkart og SOSI-prosjektet å gjøre?

Ja, dette henger sammen på følgende måte. I arbeidet med digitale gravkart er det behov for en nasjonal id for alle gravplassene, og dette vil gravplassdatabasen levere. Dette er en forutsetning for å kunne få gravkartene inn i kartverkets databaser (gjennom geonorge.no), som sikrer en trygg arkivering, forvaltning og distribusjon av digitale gravkart. SOSI gravplass gir en felles definisjon på alle relevante fagbegreper innenfor gravplassområdet, og er et nødvendig grunnlag for all utveksling av data mellom ulike systemer. Les gjerne mer om SOSI gravplass på http://www.sosigravplass.no

 

Blir gravplassene synlig på kirkesøk?

Gravplassene blir foreløpig ikke synlig på kirkesøk. 

 

Kontaktpersoner: Kjersti Kambestad (kjersti.kambestad@ka.no) og Eirik Stople (eirik.stople@ka.no)

Powered by Cornerstone