2019-09-02

Fyll inn gravplassdata på gravplasskortet

KA har i samarbeid med Regional gravplassmyndighet (Statsforvalteren i Vestfold og Telemark) skapt en nasjonal gravplassdatabase, og denne er bygget inn i Kirkebyggdatabasens eiendomssystem. Grunndataene er på plass på grunnlag av data trukket ut fra fagsystemene Ecclesia og Gravlund. Sammen med statsforvalteren har vi laget et overordnet sett med felter som dreier deg om gravformer, juridisk status etc. Dette vil gi basis for grunnstatistikk som er viktig for både Statsforvalteren og Barne- og familiedepartementet.

Vi oppfordrer alle til å logge inn i Kirkebyggdatabasen  og fylle dette inn på gravplasskortet. Det tar rundt 2-3 minutter å registrere per gravplass, for de som kjenner gravplassene godt. 
Merk at alle gravplasser ligger i databasen, uavhengig av om de ligger ved en kirke, eller om det er Kirkelig fellesråd som er gravplassmyndighet.

Har du spørsmål, ta kontakt med kjersti.kambestad@ka.no.

Hvaslags data skal legges inn?

Merk: gravplassnummer er det samme nummeret som benyttes i fagsystemet (Ecclesia eller Gravlund)

Fyll inn gravplassdata på gravplasskortet

Tilgang

Alle lokale brukere har tilgang til å legge inn opplysninger på gravplassene. Kirkevergen har superbrukertilgang og kan opprette nye brukere ved behov. Dette gjøres under "Fellesråd" - "Brukere". Kommunale gravplassforvaltere kan ta kontakt med gravplassdatabasen@ka.no og vil få tilsendt brukernavn og passord til databasen, og får da sine superbrukere. 

 

Plassering i kart

I KAs eiendoms-app kan du sjekke om gravplassene ligger rett i kartet, og om alle utvidelsene er med. Kartet inneholder ett punkt per gravplass, pluss flater som viser selve gravplassarealet. Det finnes også en egen publikums-app som man kan benytte på lokale nettsider for å vise hvor gravplassene er.

 

Under finner du svar på en del spørsmål som ofte stilles om gravplassdatabasen:

Er gravplassdatabasen et separat database eller en del av Kirkebyggdatabasen?

Gravplassene er teknisk integrert i resten av Kirkebyggdatabasen, hvor både bygninger og gravplasser finnes under eiendomsnivået. Gravplassene får sitt eget søk, hvor kun gravplasser fremkommer. Gravplass-søket vil ligge sammen med bygningssøk, inventarsøk og orgelsøk under søkeknappen oppe i høyre hjørne. Det er også en datatjeneste ("API") separat for gravplassene, som leverer data til andre systemer. 

 

Er det kun gravplasser som forvaltes av Den norske kirke som skal ligge i databasen?

Nei, samtlige gravplasser vil ligge i databasen, uavhengig om de er forvaltet av et kirkelig fellesråd, en kommune eller andre aktører.

 

Vi har nedlagte gravplasser i kommunen. Skal disse legges inn?

Ja, alle gravplasser bør registreres inn, slik at oversikten blir komplett. I feltet "status" kan du markere om gravplassen er i bruk eller ikke. Kolerakirkegårder er eksempler på gravplasser som bør registreres i tillegg til de som allerede ligger inne. 

 

Hva er formålet med gravplassdatabasen?

Gravplassdatabasen utgjør den første nasjonale oversikten over gravplasser, med en unik nasjonal id for hver gravplass. Formålet er å skape et komplett eiendomsdatabasen for gravplassforvaltningene (fellesråd og kommuner), og å dekke behovet hos bispedømmeråd/fylkesmann, gravplassrådgiver, KA, Riksantikvaren, departementet og andre sentrale aktører for oversiktsdata og statistikk. Videre vil gravplassdatabasen legge til rette for nasjonal arkivering og forvaltning av digitale gravkart.

 

Hva er nasjonal gravplass-id?

Nasjonale gravplass-id er en unik id som identifiserer hver enkelt gravplass. Denne er definert i SOSI-standarden for gravplass, og består av kommunenummer og gravplassens nummer. I tillegg er det definert en UUID-streng som skal brukes som et supplement. Denne vil være uforanderlig og unik. Til sammen vil disse identifikatorene fungere som gravplassenes "personnummer", slik at overføring og kobling av data i ulike sammenhenger, herunder et mulig nasjonalt opplegg for arkivering og forvaltning av digitale gravkart, skal bli korrekt. 

 

Gravplassen ligger under feil eiendom, hva gjør jeg?

Gi beskjed til oss på gravplassdatabasen@ka.no om feil i eiendomsstrukturen. 

 

Det mangler en gravplass, hva gjør jeg med det? 

Meld fra til gravplassdatabasen@ka.no

 

Gravplassen ligger med feil eier. Hva gjør jeg?

Dette kan du rette selv ved å gå på valg, rediger gravplass. Dersom gravplassen består av parseller med ulike eiere, må dette registreres ved at man legger inn parsellene som separate grunneiendommer under eiendom. Disse registreres da med den eieren som står registrert på hver enkelt parsell i grunnboka. 

 

Gravplassen har feil navn. Hva gjør jeg?

Navnet kan du rette selv ved å gå på valg, rediger gravplass. 

 

Eg er nynorskbrukar. Finst gravplass-databasen på nynorsk?

Kirkebyggdatabasen finnes på begge målformer, og det samme gjelder gravplassene. Dersom du ser dårlig nynorsk-bruk, så meld fra. 

 

Kan jeg registrere utstyret på gravplassen noe sted i databasen?

Inventarmodulen har sitt gamle navn, men kan inneholde både inventar og utstyr. Det finnes egne kategorier for utendørsutstyr.

 

Har gravplassdatabasen noe med digitale gravkart og SOSI-prosjektet å gjøre?

Ja, dette henger sammen på følgende måte. I arbeidet med digitale gravkart er det behov for en nasjonal id for alle gravplassene, og dette vil gravplassdatabasen levere. Dette er en forutsetning for å kunne få gravkartene inn i kartverkets databaser (gjennom geonorge.no), som sikrer en trygg arkivering, forvaltning og distribusjon av digitale gravkart. SOSI gravplass gir en felles definisjon på alle relevante fagbegreper innenfor gravplassområdet, og er et nødvendig grunnlag for all utveksling av data mellom ulike systemer. Les gjerne mer om SOSI gravplass på http://www.sosigravplass.no

 

Vil gravplassdatabasen alltid være en del av kirkebyggdatabasen?

Kirkebyggdatabasen skal fornyes, og navnet og strukturen vil da reflektere at databasen både omfatter kirkebygg, andre bygninger og gravplasser. 

 

Blir gravplassene synlig på kirkesøk?

Gravplassene blir  ikke synlig på kirkesøk, men er synlige i ulike kartapper som du finner her. 

 

Kontaktpersoner: Kjersti Kambestad (kjersti.kambestad@ka.no) og Carsten Furuseth (carsten.furuseth@ka.no)

Powered by Cornerstone