Dialogmøte med tros- og livssynssamfunn

Lokal gravplassmyndighet skal minst én gang i året invitere tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet til et møte om hvordan deres behov ved gravferd kan ivaretas.

«Den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen, innbyr minst en gang i året de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas. Møtet kan avholdes som et felles møte for flere kommuner.» (Gravplassloven § 23, tredje ledd).

Denne bestemmelsen kom inn i loven fra og med 2012, og i lovproposisjonen sier departementet blant annet:

«Bestemmelsen i nytt tredje ledd (i § 23) er ny og innebærer at kirkelig fellesråd, eller kommunen der denne utøver gravferdsmyndighet, vil ha plikt til årlig å innby de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet til et møte for å drøfte hvorledes hensynet til tros- og livssynssamfunnenes ulike behov ved gravferd kan ivaretas. Med tanke på hva som er mest hensiktsmessig i små kommuner, er det åpnet for at møtet kan avholdes som et felles møte for flere kommuner. Det må antas at det i større kommuner vil være behov for hyppigere møter, og dette må vurderes ut fra de lokale forhold. Lovens bestemmelse inneholder kun minimumskravet.»

Last ned presentasjon (ppt) som kan brukes i dialogmøte med tros- og livssynssamfunn.

 

Powered by Cornerstone