Saksbehandling gravplass

Ansvarlig gravplassmyndighet, kommune eller kirkelig fellesråd, er ansvarlig for saksbehandling på gravplassområdet i medhold av gravferdsloven, gravferdsforskriften og lokale vedtekter.

Bispedømmerådet er klageorgan og godkjenningsorgan for saker som har vært til behandling i fellesrådet. Tilsvarende er fylkesmannen klage- og godkjenningsorgan for gravplassaker ved kommunal gravplassmyndighet.

Kirkelig fellesråds myndighet i medhold av gravferdsforskriften kan delegeres til kirkeverge jfr. gl-f § 38. Gravferdsloven har ikke tilsvarende hjemmel om delegasjon, men delegert myndighet etter gravferdsloven er gjerne lagt til fellesrådets delegasjonsreglement.

Rollen som gravplassmyndighet er offentlig forvaltning og underlagt regelverket i forvaltningsloven, offentlighetsloven, samt GDPR-forordningen.

Powered by Cornerstone