Gravplass og krematorier

I Norge er det om lag 2000 gravplasser på til sammen 15 000 dekar. I 2014 ble var det 24 operative krematorier.

I 2014 var det 40.394 dødsfall i Norge. Av disse ble ca 39 prosent kremert. Om lag én prosent av de avdøde fikk asken spredd i naturen.  

I følge Gravferdsloven skal gravlegging enten finne sted på offentlig gravplass eller gravplass anlagt av registrert trossamfunn. Dersom avdøde er kremert kan aksen spres i naturen etter søknad til fylkesmannen.

Loven stiller krav om at det skal være tilgjengelig ledige graver tilsvarende 3 prosent av befolkningen i den enkelte kommune. Gravplassforvaltningen er og pliktig å tilby grav tilrettelagt for å imøtekomme ulike tros- og livssynsamfunns behov. Dersom slik grav ikke er tilgjengelig på lokal gravplass, må forvaltningen kjøpe tilpasset kapasitet i nabokommune.

Minimums fredningstid for en grav er 20 år for både kiste- og urnegraver. En grav kan gjenåpnes og tas i bruk til ny gravlegging tidligst når minimums fredningstid er over og det kun er grove knokler og kisterester igjen i graven. Dersom lokale forhold krever det skal gravferdsforvaltningen sette en lenger fredningstid for å sikre tilstrekkelig nedbrytning av levningene.

Videre fastsetter forvaltningen lokale vedtekter for gravplassene i kommunen. Disse vedtektene regulerer forhold som særskilte krav til gravminner, tiltak for vern av kulturminner, fredningstid, vilkår for feste av grav, næringsvirksomhet på gravplassen mv.    

Alle tros- og livssynsamfunn som er virksomme på stedet har anledning til å gjennomføre en seremoni når ny gravplass tas i bruk. Hvilkåret er at disse seremoniene ikke kan virke krenkende på de som ikke er tilhørende det aktuelle trossamfunnet.

Slik lovgivningen i dag er utformet har ingen instans ansvar for at det bygges og driftes krematorier. Til nå har krematorier blitt bygd fordi eierne av ulike grunner har funnet det nødvendig og hensiktsmessig. I dag drives og eies krematorier av fellesråd, kommuner og interkommunale selskap.

Det er Kulturdepartementet som godkjenner anlegg og vesentlig ombygging av krematorier. Etter at nye krav til rensing av røykgasser fra krematorier trådte i kraft, har flere krematorier blitt lagt ned. Der det blir behov for rensing  har kostnadene ved anlegg og modernisering økt betydelig.     

Powered by Cornerstone