Forvaltning og forskjellige bestemmelser

Fellesrådet som politisk ansvarlig for gravferdsforvaltningen

Gjennom Gravferdsloven har kirkelig fellesråd ansvar for gravplassforvaltningen. Dette er en viktig del av rådets oppgaveportefølje. Fellesrådets oppgave som valgt organ er å fastsette overordnet politikk, vedta vedtekter og andre reglement.

Fellesrådet skal og sikre at virksomheten har tilstrekkelig oppmerksomhet på tjenestekvalitet, sikkerhet og kvalifisert drift. Videre har rådet ansvar for å utrede nivået på festeavgift. Det er også fellesrådets oppgave å utrede behov for nye gravplassarealer. 

Mesteparten av saksbehandling og løpende oppgaveløsning skjer de fleste steder administrativt. Det er en fare for at beslutninger av prinsipiell karakter blir tatt uten at det foreligger klare politiske retningslinjer. Fellesrådet må derfor holdes godt orientert om arbeidsoppgavene knyttet til dette arbeidet og legge godt gjennomarbeidede rammebetingelser for virksomheten.

 

Powered by Cornerstone