Gravplass

Ifølge gravplassloven har kirkelig fellesråd i hver kommune ansvar for anlegg, drift og forvaltning av gravplasser. ("Det organet som etter Kirkemøtets beslutning opptrer på soknets vegne i saker som gjelder drift og forvaltning av gravplasser, er lokal gravplassmyndighet etter denne loven" - gravplasslovens paragraf 23).

Fellesrådet kan overføre ansvaret til kommunen, noe som per 2021 er gjort i fem kommuner (Bærum, Sandefjord, Modum, Vennesla og Gjesdal).

Kommunen kan fra og med 2021 også søke Statsforvalteren om å få overta ansvaret, selv om kirken ikke ønsker dette.

I motsetning til den seremonielle delen knyttet til et dødsfall, skjer forvaltningen på vegne av fellesskapet og er en tjeneste til hele befolkningen, uavhengig av tros-/livssynstilhørighet. Det skal ifølge gravplassloven være gravplass tilgjengelig for minst 3 prosent av kommunens innbyggere.

Mer om gravplasser og krematorier
Mer om dialogmøter med andre tros- og livssynssamfunn

Powered by Cornerstone