For medlemmer av fellesråd/Folkekirke i endring

Folkekirke i endring

På ulike måter har stat og kirke vært knyttet til hverandre siden kristendommen kom til Norge for over 1000 år siden. Det har vært en lang og sammensatt utvikling fra en kristen enhetskultur og fram til dagens livssynsmangfold der Den norske kirke er ett av flere trossamfunn. Noen viktige holdepunkter er bl.a. Dissenterloven i 1845 som ga kristne trossamfunn adgang til å organisere seg som frimenigheter, etableringen av menighetsråd i 1920, tilskuddsordning til andre trossamfunn i 1969, etableringen av Kirkemøtet i 1984 og kirkeloven av 1996.

I 2008 ble det inngått et bredt politisk forlik på Stortinget om det framtidige forholdet mellom stat og kirke. Dette bidro bl.a. til endringer i Grunnloven i 2012 og etablering av Den norske kirke sentral som et eget rettssubjekt i 2017. I 2019 la regjeringen fram et forslag til ny trossamfunnslov som skal erstatte kirkeloven og de to lovene som i dag regulerer aktivitet og tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

Det er grunn til å anta at lovproposisjonen for en ny trossamfunnslov behandles i Stortinget våren 2020, og at ny lov vil bli gjort gjeldende fra og med 2021. I forslaget legges det bl.a. opp til en videreføring av dagens todelte finansieringsansvar mellom staten og kommunene.

Mer om den historiske utviklingen på dette området på departementets nettside
Mer om Stortingets arbeid med ny tros- og livssynssamfunnslov

Kirkemøtet 2019 vedtok en kirkeordning som i stor grad skal erstatte bestemmelsene i dagens kirkelov som ikke blir videreført i en ny trossamfunnslov. Kirkemøtets vedtak innebærer at dagens ansvar og oppgaver for menighetsråd og kirkelig fellesråd i hovedsak blir videreført i tråd med kirkeloven av 1996. Det er derfor grunn til å tro at de som velges til menighetsråd og kirkelig fellesråd høsten 2019 kan regne med noen justeringer, men ikke vesentlige endringer, i rammer og regelverk for sitt arbeid i valgperioden.

Mer om arbeidet med fremtidig kirkeordning på Kirkerådet nettside

Du kan lese om medlemsutvikling, dåpstall, gudstjenestesøkning og mye annet i årsrapportene for Den norske kirke.
 

Powered by Cornerstone