Ansvar og rolle

Menighetsrådet og kirkelig fellesråd er ikke over- eller underordnet hverandre, men sideordnet med forskjellige ansvarsområder:

«Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.» (kirkeloven § 14) Videreført i kirkeordningens paragraf 17

«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.» (kirkeloven § 9) Videreført i kirkeordningens paragraf 12

Menighetsrådets virksomhetsansvar: Se oversikt over kirkens plan- og strategidokumenter her.

Powered by Cornerstone