Gravplass

Ifølge kirkeloven har kirkelig fellesråd i hver kommune ansvar for anlegg, drift og forvaltning av gravplasser. Fellesrådet kan overføre ansvaret til kommunen, noe som per i dag er gjort i fem kommuner. I motsetningen til den seremonielle delen knyttet til et dødsfall, skjer forvaltningen på vegne av fellesskapet og er en tjeneste til hele befolkningen, uavhengig av tros-/livssynstilhørighet. Det skal ifølge gravferdsloven være gravplass tilgjengelig for minst 3 prosent av kommunens innbyggere.

Mer om gravplasser og krematorier
Mer om dialogmøter med andre tros- og livssynssamfunn

Powered by Cornerstone