Arbeidsrett/Samarbeid og medbestemmelse

Samarbeid og medbestemmelse

Moderne arbeidsliv har en veldokumentert erkjennelse av at samarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassen utløser initiativ, kunnskap, innsatsvilje og et godt arbeidsmiljø. Derfor er også dette regulert, dels i lov og forskrift, dels i tariffavtale.

Etter arbeidsmiljøloven § 4-2 er det forutsatt at den enkelte arbeidstaker skal kunne medvirke ved utforming av egen arbeidsplass og arbeidssituasjon, med mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar (§ 4-2 nr 2c).

I virksomheter som sysselsetter minst 50 arbeidstakere, har arbeidsmiljøloven i kapittel 8 regler for hvordan arbeidsgiver skal drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold med de tillitsvalgte. Reglene i kapittel 8 ble inntatt i arbeidsmiljøloven i 2006.

I Hovedavtalens (HA) del B (§§ 7-11) har partene regulert samarbeid og medbestemmelse i tariffavtale. Samarbeid og medbestemmelse etter Hovedavtalen utøves gjennom to former:
- Ordningen med tillitsvalgte, hvor arbeidsgiver og de tillitsvalgte har gjensidige rettigheter og plikter slik det framgår av HA § 9
- Arbeidstakernes representasjon i lovbestemte utvalg, særlig administrasjonsutvalget, jf. kirkeloven § 35, første ledd og HA § 10 og arbeidsmiljøutvalget, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 7 med forskrift og HA § 11

De sentrale tariffpartene har i fellesskap laget en veiledning til Hovedavtalen som gjennomgår sentrale begreper og forklarer hvordan Hovedavtalen skal forstås og anvendes på en rekke områder.

Samarbeid og medbestemmelse

Moderne arbeidsliv har en veldokumentert erkjennelse av at samarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassen utløser initiativ, kunnskap, innsatsvilje og et godt arbeidsmiljø. Derfor er også dette regulert, dels i lov og forskrift, dels i tariffavtale.

Etter arbeidsmiljøloven § 4-2 er det forutsatt at den enkelte arbeidstaker skal kunne medvirke ved utforming av egen arbeidsplass og arbeidssituasjon, med mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar (§ 4-2 nr 2c).

I virksomheter som sysselsetter minst 50 arbeidstakere, har arbeidsmiljøloven i kapittel 8 regler for hvordan arbeidsgiver skal drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold med de tillitsvalgte. Reglene i kapittel 8 ble inntatt i arbeidsmiljøloven i 2006.

I Hovedavtalens (HA) del B (§§ 7-11) har partene regulert samarbeid og medbestemmelse i tariffavtale. Samarbeid og medbestemmelse etter Hovedavtalen utøves gjennom to former:
- Ordningen med tillitsvalgte, hvor arbeidsgiver og de tillitsvalgte har gjensidige rettigheter og plikter slik det framgår av HA § 9
- Arbeidstakernes representasjon i lovbestemte utvalg, særlig administrasjonsutvalget, jf. kirkeloven § 35, første ledd og HA § 10 og arbeidsmiljøutvalget, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 7 med forskrift og HA § 11

De sentrale tariffpartene har i fellesskap laget en veiledning til Hovedavtalen som gjennomgår sentrale begreper og forklarer hvordan Hovedavtalen skal forstås og anvendes på en rekke områder.

Powered by Cornerstone