Samarbeid og medbestemmelse

Det er godt dokumentert at samarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassen utløser initiativ, kunnskap, innsatsvilje og et godt arbeidsmiljø. Derfor er også dette regulert, dels i lov og forskrift, dels i tariffavtale.

Etter arbeidsmiljøloven § 4-2 er det forutsatt at den enkelte arbeidstaker skal kunne medvirke ved utforming av egen arbeidsplass og arbeidssituasjon, med mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar (§ 4-2 nr 2c).

I virksomheter som sysselsetter minst 50 arbeidstakere, har arbeidsmiljøloven i kapittel 8 regler for hvordan arbeidsgiver skal drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold med de tillitsvalgte. Reglene i kapittel 8 ble inntatt i arbeidsmiljøloven i 2006.

I Hovedavtalens (HA) del B (§§ 7-11) har partene regulert samarbeid og medbestemmelse i tariffavtale. Samarbeid og medbestemmelse etter Hovedavtalen utøves gjennom to former:
- Ordningen med tillitsvalgte, hvor arbeidsgiver og de tillitsvalgte har gjensidige rettigheter og plikter slik det framgår av HA § 9
- Arbeidstakernes representasjon i lovbestemte utvalg, særlig administrasjonsutvalget, jf. kirkeordningen § 41 første ledd og HA § 10 og arbeidsmiljøutvalget, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 7 med forskrift og HA § 11

De sentrale tariffpartene har i fellesskap laget en veiledning til Hovedavtalen som gjennomgår sentrale begreper og forklarer hvordan Hovedavtalen skal forstås og anvendes på en rekke områder.

Powered by Cornerstone