Om/Organer i KA

Organer i KA

KA har to valgte styringsorganer: Landsrådet og styret. Det er KAs medlemmer som velger representanter til Landsrådet - KAs øverste organ. I tillegg er Norges kirkevergelag en del av KAs organisasjon.

 

Landsrådet

KAs øverste ansvarlige organ er Landsrådet. Sittende landsråd (2011-2016) består av tre representanter valgt av og fra de kirkelige fellesråd i hvert av de 11 bispedømmene supplert med to representanter oppnevnt av Kirkerådet og to valgt på fritt grunnlag. Andre medlemmer enn menighetsråd og fellesråd velger ett landsrådsmedlem pr. 125 årsverk registrert som organisasjonsmedlemmer. Denne gruppen skal samlet minimum ha tre medlemmer, maksimum 16 medlemmer. Landsrådet møtes normalt annen hvert år fra 2017. Det er årlige landsråd frem til 2017, jf. vedtektene § 7.

Fra 2017 endres sammensetningen i KAs landsråd, og det vil da bli følgende sammensetning: Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger inntil 5 representanter og minimum 3 representanter, fra hvert bispedømme. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat. På nåværende tidspunkt gjelder det fire fellesråd. Rettssubjektet Den norske kirke med dets organer representeres med 1 medlem pr. 93 årsverk. På nåværende tidspunkt utgjør det 17 representanter. Øvrige medlemmer velger ett landsrådsmedlem pr. 93 årsverk. Denne gruppen skal samlet minimum ha 3 medlemmer i landsrådet.

Neste landsråd er 24.-25. april 2017, og det er det første møtet til det nye landsrådet. Informasjon om hvem som er valgt til representanter til KAs landsråd 2017-2021 finnes under Relaterte dokumenter. 

 

Styret

Mellom landsrådene ledes KA av et styre på syv representanter valgt for to år. Leder og nestleder velges også av landsrådet. Du finner en oversikt over styremedlemmene i lenken ved siden av denne artikkelen.

Norges kirkevergelag

Norges kirkevergelag (NKVL) er et rådgivende kompetansenettverk innen KA.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone