Om/Tilskuddsmidler

Tilskuddsmidler

På denne siden finner du informasjon om utlyste tilskuddsmidler som er knyttet til KA og vår virksomhet.

Se www.ouinfo.no for OU-midler (stabstur, reisestipend, nærværsstipend for barnehager, stipend for kirkemusikere etc.)


Deltakelse på yrkes- og utdanningsmesser – økonomisk støtte

Yrkes- og utdanningsmesser har for mange elever stor betydning for valg av yrke og utdanning og er derfor en viktig arena for rekruttering til kirkelige stillinger og utdanninger. Det arrangeres mange yrkes- og utdanningsmesser over hele landet. Fellesråd som deltar på yrkes- og utdanningsmesser kan få støtte til blant annet produksjon av materiell (roll-ups, brosjyrer mm), utstyr, leie av stand og evnt utgifter knyttet til bemanning av standen.

Les mer.
 

Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog i 2017

Fellesråd som har kateket- eller menighetspedagogstilling kan få dekket utgifter til rekruttering av ny person i disse stillingene. 

Tilskudd for utgifter ved rekrutteringer i 2017

  1. Ordningen gjelder for fellesråd som har kateket- eller menighetspedagogstillinger som ikke er finansiert gjennom trosopplæringsreformen. Det kan søkes refusjon til stillinger med flere finansieringskilder, men tilskuddet kan bli forholdsmessig redusert.
  2. Tilskuddet er på inntil kr 15.000 pr stilling. Utgiftene dekkes på grunnlag av dokumenterte utgifter ekskl. mva, og kan være utgifter til annonsering, reise for å delta i intervju, ev. nødvendig andel av flytteutgifter som rekrutteringstiltak. Sammen med dokumentasjonen må kopi av utlysningstekst fra avis/tidsskrift vedlegges.
  3. Budsjettet for 2016 er begrenset. Tilskudd blir utbetalt så lenge det rekker, i rekkefølge av innkomne søknader.
  4. Søknad om utgiftsdekning med vedlegg av kjente utgifter sendes til ka@ka.no.

Bakgrunn for ordningen
Ved overføring av kateketer fra staten til kirkelig fellesråd pr 01.03.2001, ble også midlene bispedømmerådene tidligere brukte til etter- og videreutdanning og andre arbeidsgiverrelaterte formål frigjort. Disse midlene skulle overføres samlet til KA. En del av disse midlene brukes for å dekke kostnader ved nyrekruttering i de tidligere statlige stillingene. KA har utvidet dette til å gjelde rekruttering i alle kateket- og menighetspedagogstillinger som ikke er finansiert gjennom trosopplæringsreformen.

Spørsmål 
Spørsmål kan rettes til spesialrådgiver Helene Horsfjord, epost helene.horsfjord@ka.no, telefon 476 24 305.

 

Kompetanseutvikling i undervisningsstillinger

Det utlyses midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger. Søknadsfrist er 1. april 2017. 

Ordningene gjelder for fellesrådsansatte i undervisningsstillinger (normalt kateket/menighetspedagog). Ansatte i stillinger som finansieres gjennom trosopplæringsmidler er likevel ikke støtteberettiget fordi kompetanseutvikling for disse stillingene ligger i det generelle tilskuddet til trosopplæring. For ansatte i stillinger finansiert fra flere kilder, kan det søkes delvis dekning av utgifter.

Kateketer med utdanning fra før 2002 (kateketutdanning uten mastergrad) kan søke midler til å ta emner i master i kateketikk/kirkelig undervisning også dersom stillingen er finansiert av trosopplæringsmidler. Dette gjelder også dersom det søkes 4-ukers studiepermisjon for å skrive masteroppgave i kateketikk/kirkelig undervisning.

Søknader skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. 

Det er ulike ordninger:
1.    Individuelle søknader til ulike kompetanseutviklingstiltak. For full utlysningstekst, klikk her.
2.    Stipend til masterstudier i kateketikk/kirkelig undervisning. Ordningen er særlig rettet mot godkjente kateketer med kateketutdanning etter «gammel ordning», dvs. fra før mastergradskravet kom. Ansatte som oppfyller de satte kvalifikasjonskravene for menighetspedagog og ønsker kvalifisering som kateket kan også søke på ordningen. For full utlysningstekst, klikk her.
3.    Stipend til 4 ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning. Det åpnes for at stipend kan tildeles ansatte som skal skrive masteroppgave i kateketikk/kirkelig undervisning. For full utlysningstekst, klikk her.
4.    Andre søknader til kompetansetiltak for kateketer/menighetspedagoger. For full utlysningstekst, klikk her.
5.    Stipendordning for én deltaker fra hvert bispedømme som tar lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger. For full utlysningstekst, se nedenfor.
 

Stipend til én deltaker i hvert bispedømme til Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger 

Trosopplæringsreformen i Den norske kirke gir mange undervisningsansatte et større lederansvar. Lederutdanningen for kateketer og menighetspedagoger er utviklet for gi undervisningsansatte i kirken en relevant og praktisk ledelseskompetanse til å møte disse utfordringene. 

Studieenheten er på 30 studiepoeng på masternivå og tilbys som et deltidsstudium over 3 semester. 

Mer informasjon om studiet finner du her.

Stipend
KA vurderer at det er ønskelig at det er kateketer og menighetspedagoger med lederkompetanse over hele landet. Derfor er det etablert en stipendordning der én fellesrådsansatt kateket eller menighetspedagog i hvert bispedømme får dekket kursavgift, reiseutgifter samt utgifter til nødvendig overnatting i forbindelse med samlingene. 

Dersom det besluttes at studiet skal inkludere en studietur, vil studieturavgiften, inkl reise, opphold og enkelte måltider dekkes gjennom stipendet. 

Det forutsettes at kateketen/menighetspedagogen velges av kirkevergelaget. 

Vi oppfordrer kirkevergelagene til å bli enige om en deltaker som får støtte gjennom dette stipendet. Det er fint om informasjon om deltakeren sendes inn innen 15. april, som også er søknadsfristen for opptak til studiet.

Når kirkevergelaget har valgt en deltaker, sendes følgende informasjon på e-post til Helene Horsfjord
1.    Deltaker og arbeidsgiver
2.    Kontaktinformasjon til arbeidsgiver (e-post og gjerne telefonnummer)
3.    Bekreftelse på at kirkevergelaget har valgt/er enige om at denne deltakeren prioriteres for stipend.

Det forutsettes at deltakeren vil få nødvendige permisjoner, og får opptak på studiet. Videre avtaler vil gjøres direkte med arbeidsgiveren.

Andre deltakere kan søke støtte gjennom kompetansemidlene for undervisningsansatte, dersom de er støtteberettiget til disse midlene.

Spørsmål kan rettes til Helene Horsfjord, tlf 476 24 305.


Utlysning 2016: Kompetanseutvikling i undervisningsstillinger

Søknadsfrist 1. oktober 2016.

  1. Individuelle søknader til ulike kompetanseutviklingstiltak. For full utlysningstekst, klikk her.
  2. Stipend til masterstudier i kateketikk/kirkelig undervisning. Ordningen er særlig rettet mot godkjente kateketer med kateketutdanning etter «gammel ordning», dvs. fra før mastergradskravet kom. Ansatte som oppfyller de satte kvalifikasjonskravene for menighetspedagog og ønsker kvalifisering som kateket kan også søke på ordningen. For full utlysningstekst, klikk her.
  3. Stipend til 4 ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning. Det åpnes for at ett av stipendene kan tildeles ansatte som skal skrive masteroppgave i kateketikk/kirkelig undervisning. For full utlysningstekst, klikk her. 
  4. Andre søknader til kompetansetiltak for kateketer/menighetspedagoger. For full utlysningstekst, klikk her.

Ordningene gjelder for fellesrådsansatte i undervisningsstillinger (normalt kateket/menighetspedagog). Ansatte i stillinger som finansieres gjennom trosopplæringsmidler er likevel ikke støtteberettiget fordi kompetanseutvikling for disse stillingene ligger i det generelle tilskuddet til trosopplæring. For ansatte i stillinger finansiert fra flere kilder, kan det søkes delvis dekning av utgifter.

Nytt! Kateketer med utdanning fra før 2002 (kateketutdanning uten mastergrad) kan søke midler til å ta emner i master i kateketikk/kirkelig undervisning også dersom stillingen er finansiert av trosopplæringsmidler. Dette gjelder også dersom det søkes 4-ukers studiepermisjon for å skrive masteroppgave i kateketikk/kirkelig undervisning.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone