Kompetanseområder/Kirkereform

Kirkereform

KirkereformPå denne siden finner du informasjon om tre reformer som nå pågår i Den norske kirke: Endringer i forholdet til staten, endringer i kirkeordningen samt sammenslåing av kirkelige fellesråd som følge av kommunesammenslåinger.

 


Kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing - en veileder

KA har laget en veileder for kirkelige fellesråd som slår seg sammen som følge av kommunesammenslåinger.

Du finner veilederen her eller under "Relaterte dokumenter" på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at veilederen er oppdatert pr 30. november 2016. Bakgrunnen for revisjonen er først og fremst endring av kirkeloven §5 (gjeldende fra 1.juli 2016). Endringen innebærer at inndelingslova kapittel V og VI nå gjelder så langt det passer for kirkelig fellesråd som må slås sammen som følge av kommunereformen. Det betyr først og fremst at prosessen med sammenslåing må organiseres i form av en kirkelig fellesnemnd – dette tilsvarer kravet til kommunene om å opprette en kommunal fellesnemnd. Veilederen beskriver dette nærmere og hvilke konsekvenser lovendringen for øvrig får. I tillegg er følgende nytt i veilederen:

- Eget skjema for kartlegging av hvert fellesråd i forkant av sammenslåingen
- Eksempel på faser i prosjektet hentet fra Sandefjord, Andebu og Stokke
- Tidspunkt for konstituering og ikrafttreden av nytt fellesråd

Det gjøres samtidig oppmerksom på at nye revideringer vil kunne komme. 


Kulturdepartementets lovproposisjon om endringer i forholdet mellom stat og kirke

I februar 2016 la regjeringen frem lovproposisjon som foreslår endringer i kirkeloven for å gjøre Den norske kirke nasjonalt til et eget rettssubjekt og overføre arbeidsgiveransvaret for alle statlige ansatte til Den norske kirke. Du kan lese lovproposisjonen her og Kirke- utdannings- og forksningskomiteens innstilling her.


Kirkemøtets vedtak om "Veivalg for framtidig kirkeordning"

Kirkemøtet 2016 behandlet sak om "Veivalg for framtidig kirkeordning." Her kan du lese Kirkemøtets vedtak.


Brev fra kommunalminsteren til nye kommunestyrer om kommunereformen

Jan Tore Sanner har nå sendt ut brev til alle nye kommunestyrer om kommunereformen. To ting er særlig interessant; han nevner at regjeringen vil komme med forslag til endringer i inntekstsystemet som ikke lenger vil gjøre det like attraktivt å fortsette å være liten kommune. Og han bebuder en veileder fra departementet som skal komme i desember om hvordan kommunene skal gå fram etter at de har fattet vedtak om sammenslåing.

Les brevet her.


Nettside for kommunereformen i ditt fylke

Fylkesmannen har fått i oppdrag å tilrettelegge og koordinere kommunereformen lokalt og regionalt. I hvert fylkesmannsembete er det ansatt en prosessveileder til dette arbeidet, og de fleste embetene har opprettet egne nettsider for reformarbeidet.

Les mer om kommunereformen i ditt fylke her.  


Kirkerådets oppsummering av høringen - "Veivalg for fremtidig kirkeordning"

Administrasjonen i Kirkerådet utarbeidet til det valgte Kirkerådets septembermøte (17-19.9.2015) et dokument som skal oppsummere høringssvarene i høringen om "Veivalg for fremtidig kirkeordning".

Les dokumentet her


Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger

Her finner du lenken til en utredning KS har laget om arbeidsrettslige spørsmål knyttet til kommunesammenslåinger. Utredningen inneholder mye relevant informasjon, også for fellesrådene. Vi vil komme nærmere tilbake til en gjennomgang av hvordan dette skal håndteres på kirkelig sektor.

Les rapporten her.


Kommunereform endrer kirken

Les Stina Hansteen Solhøys innlegg på verdidebatt.no.


Kommunereform, kirkeordning og prestetjeneste

"KA tror det kan styrke både prestetjenesten og menighetsarbeidet for øvrig hvis de som arbeider lokalt har felles arbeidsgiver." Det skriver Øystein Dahle i dette innlegget på verdidebatt.no.

Les mer.


Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

Regjeringen har sendt på høring forslag til en kirkereform og endringer i kirkeloven med et tydeligere skille mellom stat og kirke. Her finner du høringsnotatet og tilhørende dokumenter.


Kommunereformen kommer!

«En kommunereform er overmoden. Regjeringen har en samarbeidsavtale med Venstre og KrF og vi er tydelige på at vi skal gjennomføre en kommunereform i denne stortingsperioden». Det sa kommunalminister Jan Tore Sanner på pressekonferansen om kommunereformen i går. KAs spesialrådgiver Stina Hansteen Solhøy har laget en oppsummering av regjeringens første melding til Stortinget om kommunereformen.

Les mer.


Kirkemøtet har valgt KA!

Kirkemøtet ber om at det blir forhandlet fram en samarbeidsavtale med en arbeidsgiverorganisasjon, fortrinnsvis KA, og gir Kirkerådet fullmakt til å godkjenne denne. - Jeg er svært glad for den tillitserklæringen som Kirkemøtet har gitt KA gjennom dette vedtaket, sier styreleder i KA, Eigil Morvik.

Les saken her.


 

 

 

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone